Láska je tr­pez­livá, láska je dob­ro­tivá, láska ne­zá­vidí. Láska sa ne­vy­pína, láska sa ne­na­dúva, láska ne­zá­vidí.

O zlo­me­ných srd­ciach sa po­pí­salo už veľa. A veľa diev­čat, žien, dám si vy­lie­valo svoje srd­cia. Ob­vi­ňo­vali seba, ob­vi­ňo­vali chla­pov. Boli smutné, zra­nené, po­tu­pené. Slzy strie­dali po­city bez­ná­deje a ne­ná­visti. Ne­ná­vi­deli seba, že mi­lo­vali ne­správ­nych mu­žov a ne­ná­vi­deli ich, že im ub­lí­žili a zni­čili ich. Ne­treba však vždy hľa­dať chyby v iných. Možno tí ,,prí­šerní“ muži vô­bec ne­boli takí zlí a nech­celi nám ub­lí­žiť. Možno to bolo celé inak…

zdroj: unsp­lash.com

Ten chlap, pre kto­rého pla­češ aj ty, ti možno vô­bec nech­cel ub­lí­žiť. Možno ťa mal na­ozaj rád, ale ne­mi­lo­val ťa. A ne­môže za to. Ne­mô­žeš ho nú­tiť aby ťa mi­lo­val. To nie je správne. Zá­leží mu na tebe, má ťa sku­točne rád a bol s te­bou šťastný, ale niečo mu chý­balo. LÁSKA. Ne­hne­vaj sa preto na neho, hoci si zra­nená. On ťa nech­cel ra­niť, no ne­mo­hol byť s te­bou len preto lebo ty ho mi­lu­ješ. Ty si bola šťastná a on sa trá­pil ako ti po­ve­dať pravdu. Preto ne­dá­vaj vinu za všetko chla­pom. Áno, sú aj takí, ktorí nás po­ní­žia, utrá­pia, ale sú aj takí, kto­rým na náš zá­leží. Je­diné, čo mô­žeš spra­viť, je ne­chať ho ísť. Ča­som možno bu­dete pria­te­lia, možno sa už ne­uvi­díte a možno zistí, že ťa na­ozaj mi­lo­val a chce byť s te­bou. Všetko ne­chaj ply­núť a čas ukáže, čo je pre vás naj­lep­šie. Ale daj mu slo­bodu. Ne­núť ho byť s te­bou. Ak spolu máte byť, tak bu­dete. Možno nie dnes, ani zaj­tra, ale jed­ného dňa. Byť s nie­kým, kto ťa ne­mi­luje, je oveľa hor­šie ako byť sama. Preto maj tr­pez­li­vosť a ča­kaj. Do­praj to aj jemu. V jeho očiach si stále to skvelé dievča, ktoré ho ve­delo ro­zo­smiať. To, ktoré boz­ká­val, dr­žal v ná­ručí. On nato nechce za­bud­núť. Tak na to ne­za­budni ani ty. Ver, že všetko zlé sa raz skončí. Raz bu­deš šťastná. Možno s ním, možno bez neho. Ale bu­deš.

„Tri slová v srdci maj: mi­luj, trp a od­púš­ťaj!“ M. Au­re­lius

„Lep­šie je ne­šťastne mi­lo­vať, ako lásku ni­kdy ne­poz­nať.“ Ch. Dic­kens

„Nie šťas­tie, ale skla­ma­nie vás učí spoz­ná­vať lásku.“ Ch. Bau­de­laire

„Na­jú­čin­nej­ším lie­kom proti bo­lesti z ne­šťast­nej lásky je buď iná láska, alebo as­poň o dve čísla men­šie to­pánky.“ P. Gre­gor

Komentáre