Na­vo­nok pô­sobí ako ne­zlomný a ne­pre­mo­ži­teľný. Ako ten, ktorý ni­kdy ne­plače, ktorý v sebe nič ne­skrýva, a preto vždy všetko zvládne. No zda­nie klame. Znovu.

Vin Die­sel nie je len po­vr­ch­ným se­xsym­bo­lom ste­les­ňu­jú­cim všetky žen­ské ide­ály a túžby. Je to muž, ktorý po­zná hod­noty ži­vota, a ktorý si váži všetko, čo mu osud do cesty pri­náša. Všetko a najmä všet­kých.

Veď sa pre­svedč sama a ne­chaj sa in­špi­ro­vať jeho slo­vami.

„Ne­ča­kaj na per­fektný mo­ment, uchop aký­koľ­vek mo­ment a urob ho per­fekt­ným.“ 

„Každý nový deň je šan­cou zme­niť svoj ži­vot.“ 

„Všetko, čo som uro­bil do bodu, kým som sa stal ot­com, je za­ned­ba­teľné. Je to krásna, krásna vec.“ 

All love… #Hap­py­To­ret­to­Tu­es­day

A post sha­red by Vin Die­sel (@vin­die­sel) on

„Ne­is­tota je tá vec, ktorá vás vždy pre­na­sle­duje a stojí na ceste za va­šimi snami.“

„Ne­po­su­dzuj člo­veka podľa jeho mi­nu­losti, pre­tože ne­vieš, akým člo­ve­kom je dnes.“

„Moja mama ho­vo­rie­vala, že som sa stal bo­jov­ní­kom a si­lá­kom preto, aby som chrá­nil to, kým som vo svo­jom vnútri.“ 

Four years…

A post sha­red by Vin Die­sel (@vin­die­sel) on

 

Komentáre