Ne­zna­mená to, že nie si mi­lo­vaná. To, že ťa ráno ne­čaká taká pekná správa ne­zna­mená, že ťa ni­kto nemá rád. Po­zri sa okolo seba. Máš po svo­jom boku ľudí, ktorí ťa mi­lujú na­dov­šetko. Tak načo zby­točne ča­káš, že ti príde od neho správa typu: dobré ráno, dobrú noc, ľú­bim ťa. Chcem, aby si ve­dela, že nie si je­diná, ktorá čaká. Stále na­ivne čaká. Je mi ľúto, že ti mu­sím ot­vo­riť oči…

Je to úžasné, keď si na teba hneď nie­kto ráno spo­me­nie. Cí­tiš sa mi­lo­vaná, cí­tiš, že si stre­do­bo­dom jeho ves­míru. To je na láske to najk­raj­šie..Mô­žeš si byť istá, že ti ni­jak nech­cel ub­lí­žiť. Len ne­ve­del tvoju lásku tak opä­to­vať, ako si to za­slú­žiš.  Ne­buď na­hne­vaná – hnev je zby­točný. Pre­žili ste toho spolu veľa a to ti ni­kto ne­vezme. Sú to krásne chvíle, no nie? Pa­mä­táš si každú chvíľu, každý do­tyk, každý úsmev, každú slzu. Bolí to však? Mô­žeš mi ve­riť, že ono to pre­stane. Po­trvá to dl­h­šie, ale pre­stane. Už ťa ne­roz­há­dže jeho pre­nád­herný úsmev. Bu­deš šťastná.

pexels-photo-116235

foto:pe­xels.com

Pre­sme­ruj svoju ener­giu na niečo, čo má zmy­sel. Uží­vaj si každú chvíľku, každý de­tail. Ty sama si tvor­com svojho šťas­tia a na to ne­smieš ni­kdy za­bud­núť. Čo takto skú­šať pre­ko­nať svoj strach? Len..pro­sím ťa..Ne­kon­tro­luj svoj mo­bil. Ne­ča­kaj, že sa ozve. Keby chcel, oz­val by sa už dávno.

Za­vri svoje oči. Mu­síš sa vy­spo­ria­dať s tým, čo bolo. Bol tvoja lek­cia a do tvojho ži­vota pri­šiel úplne ne­ča­kane. Tak ako aj od­išiel. Do kedy plá­nu­ješ strá­cať čas tým, že bu­deš kon­tro­lo­vať mo­bil a pre­ze­rať si staré správy, staré fotky? Máš pri sebe ro­dinu a pria­te­ľov, ktorí ti ve­nujú svoju po­zor­nosť a ty stále pre­mýš­ľaš nad ním. Dám ti radu. Uží­vaj si ich spo­loč­nosť. Sú to naj­dô­le­ži­tej­šie čo máš. Oni ťa ne­opus­tia a po­dajú ti po­mocnú ruku a nič za to ne­oča­ká­vajú. 

people-mother-family-father

foto:pe­xels.com

Nie je dô­le­žité to, že ráno si ne­náj­deš žiadnu správu. Ak niečo na­ozaj chceš, bo­juj. No mô­žeš si byť istá, že keď príde ten správny, bude ti ne­us­tále do­ka­zo­vať to, ako veľmi ťa ľúbi. Dlhé ob­ja­tia, nežné bozky, úp­rimný smiech a žia­rivé očká a krásne slová. Ale do­vtedy je tu ro­dina. Tí, ktorí ti budú každé ráno ho­vo­riť: dobré ránko sl­niečko. A po­tom, po­tom príde on..

Komentáre