Komu sa zve­ríš s tým, čo ťa trápi? Kto ti po­môže vy­rie­šiť zlo­žité si­tu­ácie či ma­lič­kosti? Kto ti po­radí čo si máš ob­liecť bez toho, aby si o tebe mys­lel, že si po­vý­še­necká? Naj­zod­po­ved­nej­ším člo­ve­kom, pre všetky si­tu­ácie bude ses­tra. No na­job­jek­tív­nej­ším bude star­šia ses­tra.

Po­kiaľ aj teba ví­tala ses­tra na tomto svete, si šťastný člo­vek. Máš pod­poru, vše­strannú po­moc, ob­jek­tívny ná­zor. No naj­dô­le­ži­tej­šie je, že máš naj­lep­šiu pria­teľku, bút­ľavú vŕbu, kto­rej sa mô­žeš zve­riť so všet­kým. Ona od ma­lička for­mo­vala tvoju osob­nosť, po nej si opa­ko­vala všetky hlú­posti. Vždy to bola ona, kto si od­nie­sol hnev ro­di­čov, pre­tože ty si ešte bola pri­veľmi malá. Po­stu­pom času ti uka­zo­vala čo je správne a čo nie.

foto: pin­te­rest.com

Nie všetky si­tu­ácie do­padli práve podľa pred­stáv tvo­jich či jej. Prvé hádky si ab­sol­vo­vala práve s ňou, ona ťa na­učila stáť si za svo­jím ná­zo­rom, ne­u­hnúť ani pred člo­ve­kom na­oko sil­nej­ším. Kri­ti­zo­vala ťa, tým ťa však pri­pra­vila na ne­mi­lo­srd­ných ľudí tam vonku. Ako dieťa si si možno mys­lela, že hádky s ňou sú tie naj­hor­šie, no ča­som si prišla na to, že boli naj­lep­šími. Po kaž­dej hádke ste si na­šli cestu k sebe. Po­stu­pom času si zis­tila, že práve star­šia ses­tra je pre teba tým naj­väč­ším da­rom.

Ona bola pre­dur­čená byť tvo­jím od­ra­zom, star­šou po­do­bou teba. Možno ste ako dvo­j­ičky a ľu­dia me­dzi vami len ťažko nájdu roz­diel. A možno ste na­oko roz­ličné a len tí vší­maví do­kážu prísť na to, že máte rov­nakú krv. Mali ste rov­nakú vý­chovu, za roky ži­vota ste sa na­učili spra­viť kom­pro­mis, ustú­piť či zmie­riť sa s ná­zo­rom tej dru­hej. Star­šia ses­tra je tu pre teba aj vtedy, keď si s ro­dičmi na nože. Ča­sto­krát je to práve ona, kto sa ich snaží pre­ho­vo­riť a za­ko­pať voj­novú se­keru. Vo chví­ľach, keď sa ti zdá, že celý svet ti padá na hlavu, ona je pri tebe a snaží sa dať všetko do po­riadku. Stála pri tebe v kaž­dom mo­mente tvojho ži­vota a ty vieš, že bude stáť aj pri všet­kých os­tat­ných.

foto: pin­te­rest.com

Vraj ro­dinu si ne­vy­be­rieš, no pria­te­ľov áno. Jed­no­značne s týmto tvr­de­ním sú­hla­sím. Pre­tože ja som si svoju ses­tru ne­vyb­rala, no ni­kdy by som ju ne­me­nila. Stala sa jed­nou z is­tôt v mo­jom ne­is­tom ži­vote. Star­šia ses­tra je tým naj­väč­ším da­rom, aký som mohla do­stať.

Komentáre