Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Se­dím mo­men­tálne v Le­Bare, tretí stôl na pra­vej strane. Ob­le­čenú mám Ralph Lau­ren ko­šeľu, pred se­bou Mac­book a cit­ró­novo-mä­tovú li­mo­nádu. Sna­žím sa ne­byť ná­padný, aj keď ne­kon­tro­lo­vane ču­mím na blon­dínu pri ved­ľaj­šom stole. Prišla s ka­moš­kami na kávu, no naj­rad­šej by som bol, keby od­chá­dzala so mnou.

Dnes mám ho­me­of­fice, ne­mu­sím tvrd­núť v kancli. Chva­la­bohu, veď vonku je 32 stup­ňov. Do­obeda na­pí­šem dva články a po­tom sko­čím na Zlaté piesky na Wa­ke­Lake sc­hla­diť hlavu. Ne­mô­žem pre­stať mys­lieť na tú blon­dínku. Sna­žím sa po­čú­vať ich roz­ho­vor, aby som za­chy­til meno. Podľa mňa je Kris­tína. Hodí sa jej to. Sem-tam na mňa mrkne, ale skôr je to asi tým, že ťu­kám do klá­ves­nice a ten ťuk-ťuk zvuk sa ne­sie ce­lým Le­Ba­rom. Keby tak ve­dela, že pí­šem o nej.

Vnú­tor­ným hla­som sa jej pri­ho­vá­ram. Uva­žu­jem, koľko môže mať ro­kov, či má pria­teľa. Je štu­dentka alebo býva sama? Pri všet­kých týchto myš­lien­kach si ne­stí­ham uve­do­mo­vať, že sa mi po­sta­vil. Po­sta­vila sa aj Kris­tína, no ona si to na­mie­rila, pred­po­kla­dám, na zá­chod. Skla­dám z hlavy čiernu NY šil­tovku a po­kla­dám si ju do rozk­roku. Sna­žím sa mas­ko­vať vzru­še­nie. Ubehlo možno päť mi­núť a vrá­tila sa.

Na sebe má ob­le­čené šedé mi­ni­šaty, Da­niel Wel­ling­ton ho­dinky zla­tej farby la­dia s jej opá­le­nou po­kož­kou. Podľa par­fumu, ktorý som cí­til, keď pre­šla okolo to ty­pu­jem na Ca­ro­linu Her­reru VIP gold. Mala ju moja ex, tú vôňu dobre po­znám. Pri smie­chu jemne za­kláňa hlavu.

View this post on Ins­ta­gram

Mor­nin

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Do­pí­jam li­mo­nádu, vchá­dzam si prs­tami do vla­sov a as­poň na chvíľku za­tvá­ram oči. Pred­sta­vu­jem si, ako ju be­riem na ruky a od­ná­šam do­mov. Apart­mán mám hneď nad Euro­veou s vý­hľa­dom na Du­naj. Vchá­dzame dnu. Pre­ná­šam ju cez dvere ako že­ních ne­vestu na svadbe. Máme na­mie­rené rovno do kú­peľne. Sto­jíme oproti sebe s po­hľa­dom do očí, ko­nečne mô­žem dr­žať jej vlasy. Šaty máme už dávno dole a pod prú­dom vody si jemne na­vlh­čím ruku. Otá­čam ju od­zadu, vchá­dzam me­dzi stehná a podľa jej chve­nia usu­dzu­jem, že moje po­hyby ru­kou ro­bím správne. Opä­tuje mi to a be­rie si ho do rúk. Jemné po­hyby z dola na hor ur­čite ne­robí pr­vý­krát. To dievča má ča­ro­vné ruky.

Ute­rák v na­šom prí­behu nehrá žiadnu rolu. Holí be­žíme cez chodbu rovno do po­stele. Kris­tína beží niečo pop­redu a tesne pred po­ste­ľou za­staví. V mier­nom pred­klone sa opiera o po­steľ a naz­na­čuje mi, že mô­žeme za­čať. Ne­doč­ka­vým kro­kom pri­stú­pim bliž­šie a ne­mu­sím po­u­žiť ani sliny.

Vo vnútri je presne taká, akú som si pri tej li­mo­náde pred­sta­vo­val. Otáča sa a sadá si na mňa. Váš­ni­vým boz­kom mi naz­na­čuje, že mám od­lo­žiť ego a ne­chať sa ňou viesť. Robí sa sama. Opretá o moje čelo mas­tur­buje, sadá si na mňa a skoro až do­ko­na­lým po­hy­bom panvy ve­die aj mňa k or­gazmu.

Tesne pred vy­vr­cho­le­ním sa pre­be­rám z mikro spánku v Le­Bare na pre­ni­kavý hlas čaš­níčky, či bu­dem pla­tiť. Tak do­ko­nalá pred­stava a ne­sti­hol som ju do­kon­čiť. Ne­viem či som tam se­del za­mys­lený pol ho­dinu alebo de­sať mi­núť, ale Kris­tína tam už ne­bola.

Pro­sím každú krásnu blon­dínu, ktorá dnes ráno se­dela v Le­Bare s ka­moš­kami a všimla si cha­lana s Mac­bo­okom, aby prišla znova. Bu­dem tam aj zaj­tra o tom is­tom čase. Po­zý­vam ťa na cit­ró­novo-mä­tovú li­mo­nádu a do­kon­če­nie mo­jej pred­stavy. Boli sme len kú­sok od do­ko­na­lého or­gazmu, tak prečo to ne­do­kon­čiť.

Se­xyPS: Ak si si pri tomto článku pred­sta­vila, že bol tento prí­beh o nás, hoď mi fol­low, aby ti žiadny ďalší  ne­ušiel. Možno sa raz stret­neme v meste a ďalší člá­nok bude o tebe.

S lás­kou tvoj Adam.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre