Vy­be­riem si ťa. Za­kaž­dým. Do­konca aj  v tých dňoch, kedy som una­vená a smutná, keď sotva zdvih­nem svoje telo z po­stele. Do­konca aj v to ráno, kedy sa mi nič ne­bude da­riť, keď bu­dem piť po­ma­lými dúš­kami kávu a mys­lieť na teba.

Vy­be­riem si ťa, aj keď bu­deš ďa­leko odo mňa, aj keď sa bu­deš hne­vať a bu­deš ura­zený. Na­priek tomu ti vždy náj­dem miesto v mo­jom byte a po­boz­kám ťa ve­čer na tvár. Po­viem ti, že ťa mi­lu­jem.

Vy­be­riem si ťa do­konca aj v tých dňoch, keď si ty ne­vy­be­rieš seba. Keď si po­vieš, že dnes bu­deš nie­kým iným, ne­bu­deš chcieť byť sám se­bou. No ja si ťa vy­be­riem. Lebo po­znám tvoje pravé ja.

Do­voľ mi, aby som bola blízko pri tebe. Aby som ťa mohla ob­jí­mať a boz­ká­vať. Bu­dem sa o teba sta­rať, aj keď bu­deš ďa­leko, aj keď bu­deš blízko. A pod­po­rím ťa tak, ako len mô­žem. Ni­kdy ne­do­vo­lím, aby si bo­jo­val s tvo­jimi dé­monmi sám.

fo­to­lia.com

Vy­be­riem si ťa, aj keď si ne­mys­líš, že si pre mňa najv­hod­nej­ším mu­žom. No ja viem, že si. Keď bu­deš o sebe po­chy­bo­vať, zo­sta­nem vedľa teba, bu­dem ťa po­vzbu­dzo­vať a ve­riť ti. Bu­dem ťa mi­lo­vať aj v tých naj­tem­nej­ších dňoch.

Vy­be­riem si ťa aj vtedy, keď spolu ne­bu­deme sú­hla­siť. Do­konca aj vtedy, keď sa bu­deme spolu há­dať, pre­tože to zna­mená, že nám na sebe zá­leží. Bu­dem ťa mi­lo­vať bez ohľadu na hnev, ktorý bu­dem na seba alebo teba nie­kedy cí­tiť.

Bu­dem sa o teba sta­rať, aj keď bude tvoje srdce ďa­leko.

Moja láska ne­zmizne len preto, že bu­deme na seba na­hne­vaní. Viem a ve­rím, že bu­deme bo­jo­vať spo­ločne. Bu­deme una­vení, vy­čer­paní, frus­tro­vaní ale bu­deme ľud­skí. Bu­deme mať emó­cie a bu­deme cí­tiť. Cí­tiť našu lásku.

Vy­be­riem si ťa v naj­lep­ších dňoch aj naj­hor­ších no­ciach. V ta­kých prí­pa­doch, kedy bu­deme za­bú­dať, aké krásne je naše spo­je­nie duší. Bu­dem ťa kon­tak­to­vať, keď bu­dem ďa­leko.

stocksy.com

Bu­deme si pri­po­mí­nať všetky dobré veci, aby sme na ne ne­za­budli. Bu­dem ti ho­vo­riť, že ťa mi­lu­jem do­vtedy, do­kým tomu sám ne­bu­deš ve­riť a do­kým to bude pravda.

Vy­be­riem si ťa aj vtedy, keď bu­deme mať po­chyb­nosti. O nás. O na­šom vzťahu. Do­konca aj vtedy, keď bu­deme obi­dvaja vá­hať a pre­mýš­ľať, či ide na­ozaj o lásku.

Viem, že sme omylní, ne­do­ko­nalí a aj vďaka tomu ťa bu­dem stále mi­lo­vať. Bez ohľadu na to, čo tento svet bude o nás ho­vo­riť, bu­deš navždy môj.

Vy­be­riem si ťa.

Každý je­den deň si vy­be­riem teba.

Komentáre