V po­sled­nej dobe sa stala sa­mota tvo­jou je­di­nou pria­teľ­kou. Tou, ktorá ťa ne­opúšťa a každý deň sa ťa v tú naj­nev­hod­nej­šiu chvíľu zmoc­ňuje. Viem, že je toho možno na teba tro­chu pri­veľa. Ne­máš sa už komu vy­roz­prá­vať a ani vy­pla­kať.

Mala si vô­bec nie­kedy? Všetci tí, kto­rým si nie­kedy ve­rila sú preč. Opus­tili ťa. Drahá, pro­sím, pre­staň smú­tiť. Aj cez to všetko, čo ti uro­bili, ni­kdy ne­boli tvo­jimi pra­vými pria­teľmi, pre­tože keby áno, te­raz by stáli vedľa teba. Ich pria­teľ­stvo bolo len pre­tvár­kou. Nie­čím, čo ťa una­vo­valo a ubí­jalo. A to niečo sa stalo až to­xic­kým.

A ty si od­išla, presne ako aj oni a v tvo­jom vnútri ne­os­talo nič len práz­dnota po ľu­ďoch, ktorí ťa zni­čili.

zdroj: unsp­lash.com https://unsp­lash.com

Možno si v tejto chvíli zra­nená, ne­ve­ríš ni­komu a o no­vých pria­te­ľoch nech­ceš ani po­čuť. Máš na to dô­vod, veď tí starí ťa skla­mali. A te­raz sa so sl­zami v očiach ob­vi­ňu­ješ, že si pre nich ne­bola dosť dobrá.

Daj tomu čas. Nič a ni­kto k tebe ne­príde zo dňa na deň. Na dobré sa predsa oplatí ča­kať – a to platí aj pri pria­te­ľoch. Ne­hľa­dáš predsa ho­ci­koho, hľa­dáš  nie­koho, pre koho bu­deš zna­me­nať tak veľa, ako on pre teba. Nie­koho, kto ti ukáže sku­točné pria­teľ­stvo.

Aj keď sa ti možno zdá, že pre­chá­dzaš týmto pek­lom sama, vo svo­jom vnútri vieš, že to nie je pravda. Vieš, že tam nie­kde sú ľu­dia, ktorí bo­jujú za svoje pria­teľ­stvo rov­nako tvrdo ako ty.

zdroj: https://unsp­lash.com https://unsp­lash.com

Ver mi, príde deň, kedy bu­deš pri­pra­vená pri­jať do svojho ži­vota nie­koho iného. A v tej chvíli si uve­do­míš ako je možné, že si celú tú dobu se­dela pri stole s ľuďmi, ktorí si ne­vá­žili tvoju hod­notu, lásku a pria­teľ­stvo. Vní­mali ťa ako hrozbu, na­miesto po­moci sa vy­ží­vali v tvo­jich prob­lé­moch a vy­uží­vali tvoju dob­rotu.

Buď preto tou sil­nou oso­bou so vztý­če­nou hla­vou a ukáž im, (aj sebe) že si sa cez to všetko pre­niesla a od­pus­tila im. Váž si pro­sím samú seba na­toľko, že tých, ktorí ti ub­lí­žili už späť do svojho srdca ne­príj­meš.

Vy­ber si pria­te­ľov a ži­vot, aký si za­slú­žiš, pre­tože ty si za­slú­žiš mať vedľa seba správ­nych ľudí. Tých, ktorí ťa budú mi­lo­vať takú, aká si.

Komentáre