„V ži­vote stret­neš mnoho ty­pov ľudí. Stret­neš jemné kvety, zú­riace oce­ány, ti­ché lesy, vztý­čené hory a fa­rebné ob­lohy. Zra­zia ťa na zem a vy­ra­zia ti dych. Stret­neš zá­pady slnka, stret­neš záh­rady. Do­dajú ti do ži­vota svetlo a zo­berú ťa na úžasné dob­ro­druž­stvá. Ob­ja­vuj ich. Strať sa v nich. Ob­jím ich a po­ďa­kuj im. Roz­lúč sa a ne­za­budni. Ná­hoda žev­raj ne­exis­tuje tak ver na ďal­šie roz­ho­vory, spo­ločné úsmevy. Každý z nich ťa bude mi­lo­vať. “ 

Keď sa za­ľú­biš do správ­neho člo­veka… veci budú dá­vať ko­nečne zmy­sel.

… ne­bu­deš chcieť za­spať, pre­tože re­a­lita bude lep­šia ako sny.

… bu­deš ve­riť, že vaše duše sú starí a dobrí pria­te­lia.

… bu­deš úp­rimne šťastná.

… bu­deš mať dô­vody na úsmev každý je­den deň.

… keď bu­deš smutná, bude ťa mať kto ob­jať a ne­bude mu to va­diť.

… zis­tíš, že láska je krásna.

tum­blr.com

… bude to ché­mia, vá­šeň a úp­rim­nosť, čo bude me­dzi vami.

… po­cho­píš, prečo to ne­vyšlo s nie­kým iným.

… bu­deš sa te­šiť na každý je­den deň.

… ne­bu­deš po­chy­bo­vať o láske, on ti na to nedá dô­vod.

… bude ťa mi­lo­vať preto, aká si vnútri.

… bude zná­šať všetky tvoje ná­lady.

… ni­kdy ťa ne­ne­chá ísť samú v noci po ulici.

… me­dzi vami bude ťa po­vestná „is­kra“ a bu­deš cí­tiť mo­týle v bru­chu.

… ni­kdy to už ne­bude o ste­re­otype.

… každý je­den deň bude dob­ro­druž­stvo.

… bu­deš ko­nečne ve­riť na „žili spolu šťastne až do smrti“.

… bu­dete sa mať vždy roz­prá­vať o všetko a o ni­čom.

… ti­cho bude po­kojné a nie ne­prí­jemné.

tum­blr.com

… bude mať svoje chyby, tak ako ty, ale bude to „to pravé“.

… ne­do­ne­sie ti kvety na va­len­tína pre­tože sa to „má ro­biť“ ale do­ne­sie ti kvety aj v uto­rok, pre­tože si na teba spme­nul.

… bude ťa mi­lo­vať aj ne­na­lí­čenú a v tep­lá­koch.

… bude sa s te­bou aj há­dať, pre­tože mu na tebe zá­leží.

…  no bude ak­cep­to­vať tvoj ná­zor.

tum­blr.com

… bude ťa pod­po­ro­vať v tvo­jich snoch. 

… dá ti lásku, ná­dej, voľ­nosť, zá­ro­veň po­cit, že ťa ni­kdy ne­opustí, pre­tože to bude tak.

… bude ťa re­špek­to­vať, rov­nako ako ty jeho.

… bu­deš si viac vší­mať ma­lič­kosti, ktoré pre teba robí každý deň a na­ko­niec to všetko bude dá­vať vý­znam.

… bude to tá do­ko­nalá láska, s ne­do­ko­na­lými ľudmi. 

Komentáre