Silné a ne­zá­vislé ženy sú se­bes­tačné. V ži­vote toho skú­sili už veľa a pre­šli si ka­de­čím. No na­priek tomu majú veľké srd­cia, ktoré sú plné lásky. Ve­dia čo chcú, a sna­žia sa uro­biť vždy tú správnu voľbu, roz­hod­nu­tie pri hľa­daní toho, koho budú ľú­biť.

Takže pro­sím, milí muži, nef­lir­tujte s nami, ak ste nie pri­pra­vení na veľkú lásku.

Silné ženy v seba ve­ria, roz­ví­jajú svoj po­ten­ciál a men­šie ne­ús­pe­chy sú pre nich nie je žia­den prob­lém. Ve­dia, že chyby ro­bia všetci, ktorí sa sna­žia niečo nové na­učiť.

Keď s nami bu­dete ran­diť, uvi­díte ži­vot a lásku z iného hľa­diska. 

Áno, možno ne­sú­hla­síme s nie­kto­rými ve­cami, ale ran­de­nie s nami musí zna­me­nať, že ste pri­pra­vení na sku­točnú lásku. Vieme, že čí­tať myš­lienky sa nedá a tak vám veci ho­vo­ríme vždy priamo a úp­rimne.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­strá­cajte ener­giu s nami, ak nie ste ci­tovo sta­bilní. My asi ni­kdy ne­bu­deme ženy, ktoré sa ne­chajú len tak ľahko vy­uží­vať a ne­bu­deme na­ivné. 

❤❤

A post sha­red by Re­la­ti­ons­hip Go­als 💏 (@_couple__go­als) on

Máme veľa skve­lých vlast­ností, ktoré po­nú­kame a ne­bu­deme s mužmi, ktorí ne­vidí a od­mieta naše sna­že­nie.

Chceme muža, ktorý je silný a má schop­nosť zvlá­dať emó­cie. Člo­veka, ktorý keď sa ob­ja­via prvé prob­lémy, ne­ute­čie.

Ak sa chceš ešte stále hrať hry na zlého chlapca, ktorý ženy len vy­užíva, pro­sím, odíď – mô­žeš nám to­tiž za­brá­niť v tom, aby sme na­šli toho správ­neho. 

Ne­mô­žeme byť s mužmi, ktorí ne­budú schopní bu­do­vať silný vzťah do bu­dúc­nosti. Ver­nosť, láska a po­kora je zá­klad. 

Ne­ob­ze­rajte sa po nás, ak nie ste pri­pra­vení na lásku …

Ne­ran­dite s nami, ak nie ste pri­pra­vení spad­núť do oce­ánu lásky a uto­piť sa na­šou lás­kou. Keď mi­lu­jeme, mi­lu­jeme  ce­lým srd­com.

Ne­us­po­ko­jíme sa s prie­mer­nou lás­kou. Chceme ro­man­tiku, ktoré bude pre­bú­dzať naše naj­hl­b­šie túžby a do­dá­vať is­kru nášmu pla­meňu lásky.

Každá naša bunka, bude mi­lo­vať tú vašu. Bu­dete mi­lo­vaní spô­so­bom, akým ste ešte ne­boli. 

Dáme vám naše srd­cia. Takže pro­sím, ne­ran­dite s nami, ak nie ste pri­pra­vení na silnú a žen­skú lásku. 

Komentáre