Ži­vot je ne­uve­ri­teľný dar. Do­káže byť nád­herný aj bo­les­tivý zá­ro­veň. Ob­čas je pre­men­livý ako ap­rí­lové po­ča­sie. Ob­čas máš možno po­cit, že všetko ide ne­správ­nym sme­rom. Ži­vot je plný prek­va­pení, plný oča­ká­va­ných aj ne­ča­ka­ných ra­dostí. Ob­čas sa skla­meš, no každé skla­ma­nie je po­u­če­ním. To, čo každé skla­ma­nie so se­bou zá­ro­veň pri­náša je opatr­nosť a strach ve­riť NAVŽDY.

foto: pi­xa­bay.com

Ni­kdy som ne­bola člo­ve­kom, ktorý by opa­ko­val každú chvíľu, v kaž­dej práci, v kaž­dom byte, v kaž­dom vzťahu „navždy.“ Nie­žeby som sa bála zá­väz­kov. Slovo „navždy“ je podľa mňa veľký zá­vä­zok a ne­malo by sa po­u­ží­vať ľah­ko­vážne.

Ur­čite aj Ty vieš, že NAVŽDY je slovo, ktoré by si ne­mala ho­vo­riť bez uvá­že­nia alebo bez toho, aby si to tak cí­tila. Je to silné slovo, ktoré so se­bou ne­sie silnú emó­ciu. V ide­ál­nom prí­pade takú, ktorá na­ozaj pre­trvá navždy. Nie­kedy zna­me­nalo omnoho viac, ako zna­mená dnes. Keď si Tvoji starí ro­di­čia po­ve­dali pred mno­hými rokmi NAVŽDY, zna­me­nalo to na­ozaj navždy – celý ži­vot – za akých­koľ­vek okol­ností – v zdraví – v cho­robe – v šťastí – v ne­šťastí.

foto: pi­xa­bay.com

Pre­stala si po­u­ží­vať toto slovo, alebo si ho ni­kdy ne­pou­ží­vala? Možno je za tým skla­ma­nie, možno bo­lesť, možno ešte v Tvo­jom ži­vote ne­na­stal správny oka­mih po­ve­dať NAVŽDY. Možno si zne­chu­tená tým, koľko ľudí okolo Teba si sľu­buje v láske NAVŽDY a aj tak to na­po­kon vzdá­vajú. Možno si od­ra­dená tým, koľko Tvo­jich zná­mych si po­ve­dalo, že toto bude práca navždy, no na­po­kon aj tak mu­seli od­ísť. Alebo si možno len uve­do­mu­ješ zá­vä­zok, ktorý pri vy­slo­vení toho NAVŽDY pri­chá­dza. A to je dobre. Na­ozaj. Lebo je dnes už len málo ľudí, ktorí to ho­vo­ria úp­rimne a uve­do­mujú si, že sa tým k nie­čomu za­vä­zujú.

foto: pe­xels.com

Po­viem Ti niečo.

Ne­ho­vor slovo navždy, kým ne­bu­deš vnú­torne pre­sved­čená o tom, že ho máš po­ve­dať. Ne­ho­vor ho, keď po­chy­bu­ješ. Ne­ho­vor ho ani vtedy, keď roz­mýš­ľaš, či ho máš po­ve­dať. Ak nad tým roz­mýš­ľaš, zrejme ešte ne­prišla správna chvíľa a mohla by si svo­jimi slo­vami ub­lí­žiť.

Ne­chaj veci a uda­losti v Tvo­jom ži­vote ply­núť a raz, možno si ani ne­uve­do­míš prečo, kedy a ako po­vieš NAVŽDY bez toho, aby si sa na to pri­pra­vo­vala, aby si nad tým pre­mýš­ľala alebo po­chy­bo­vala, či je to správne. Lebo ak bu­deš mať po svo­jom boku mi­lo­vanú osobu, bu­deš ro­biť správnu prácu a bu­deš žiť na tom naj­lep­šom mieste, príde to samo.

Komentáre