Tento rok sa po­maly, ale isto končí. Bol ne­sku­točne rýchly, po­učný a ak ho mô­žem de­fi­no­vať pre mňa jed­ným slo­vom: se­bas­poz­ná­vací. Každý rok v na­šich ži­vo­toch je iný, ob­čas nud­nejší, ino­kedy zá­živ­nejší, ob­čas smut­nejší, ino­kedy ve­selší.

Možno si na­šla to, čo si hľa­dala. Možno si stra­tila to, čo si nech­cela. Ale ver, že tento rok ťa na­učil mno­hému.

Možno ťa nie­kto zra­nil. Možno si sa prí­liš po­pá­lila. Možno si po­cho­pila sku­točný vý­znam pria­teľ­stva. Možno si po­cí­tila to, čo si už dlho ne­cí­tila. Možno si sa tento rok veľmi smiala alebo pla­kala. No pa­mä­taj si, že všetko, čo sa malo stať, sa stalo. Mala si stret­núť osoby, ktoré ti ub­lí­žia aj tie osoby, ktoré ti mali po­môcť. Mala si za­žiť krásne, i me­nej krásne oka­mihy.

Tento rok som sa na­učila, že nočný vzduch, dobrý roz­ho­vor a ob­loha plná hviezd do­kážu vy­lie­čiť tak­mer každú ranu. 

Tento rok som po­cho­pila, že jed­ného dňa sa zo­bu­dím vedľa lásky svojho ži­vota, uro­bím si ka­kao a pa­la­cinky a všetko bude v po­riadku. 

Tento rok som sa na­učila, že nie­ktorí ľu­dia nie sú pre mňa dobrí, bez ohľadu na to, ako ich mám rada. Že si za­slú­žim nie­koho, kto je milý a lás­kavý.

Tento rok som sa na­učila, že mu­sím byť verná sa­mej sebe. Že si ne­mám ro­biť sta­rosti o to, kto si čo o mne po­myslí. Ak je do­sta­točne vní­mavý, po­chopí to, aká som. 

Tento rok som po­cho­pila, že mám vo všet­kom hľa­dať krásu a vý­znam. Že všetko, i to me­nej pekné, má svoj vý­znam. 

Tento rok som sa na­učila, že ná­hodné stret­nu­tia ne­exis­tujú. Že každý v na­šom ži­vote má svoje miesto a pri­šiel do nášho ži­ota, aby nás nie­čomu na­učil.  

Tento rok som po­cho­pila, že nech­cem, aby ľu­dia roz­ho­do­vali o tom, kto som. Chcem sa o tom roz­hod­núť sama.

A tak, keď sa ob­zriem späť, uve­do­mu­jem si, že je­den rok môže zme­niť mnoho v ži­vote člo­veka

Komentáre