Je­den z najk­raj­ších ne­po­riad­kov je ten, ktorý vznikne v obý­vačke na Via­noce. Ne­up­racte ho prí­liš rýchlo. -Andy Ro­oney

U mňa to za­čalo už asi v Ok­tóbri tou zná­mou vô­ňou man­da­ri­niek. Vlastne, keď sa tak ob­zriem späť, už cez letné práz­dniny, v au­guste, som fr­čala na via­noč­ných pies­niach. Šia­lené, ja viem, ale ak je nie­kto taký blá­zon do Via­noc, a do to­hoto času zhonu a stresu, pri na­ku­po­vaní dar­če­kov a pe­čení ko­lá­či­kov, zdo­bení via­noč­ného strom­čeka a zhá­ňaní tých nád­her­ných oz­dôb, ktoré k via­noč­nej at­mo­sfére proste pat­ria, tak to, že via­nočné pes­ničky a ná­lada na mňa prišla už v au­guste, nie je vô­bec zvláštne, či?

zdroj: pe­xels.com

Ako to máš ty s týmto via­noč­ným šia­len­stvom? Si rov­nako zbláz­nená do Via­noc alebo ťa skôr via­nočný čas tak trošku frus­truje či otra­vuje?

Pre mňa sú Via­noce, ten naj­ča­rov­nejší a najk­rás­nejší čas v roku. Nie len kvôli tomu, že na Via­noce je po kope celá ro­dina a uží­vame si je­den dru­hého, ale je to také ma­gické ob­do­bie. Ne­viem, ja sa na Via­noce ne­ho­rázne každý rok te­ším viac a viac. Keď pri­chá­dza ten čas, tak je moje srdce na­pl­nené ta­kým oh­ňom, ta­kou ná­de­jou a ta­kým ob­rov­ským šťas­tím, že ak by som mohla, tak pre­sko­čím tri Ei­fe­lové veže na­u­kla­dané na seba. Iste ti te­raz prí­dem ako ne­jaký to­tálny ma­gor, ale je to tak, Via­noce mi­lu­jem na ce­lom roku naj­viac.

Keďže Štedrí ve­čer je už v ne­deľu, asi si vieš pred­sta­viť, ako to u nás doma vy­zerá. Teda skôr, si vieš pred­sta­viť mňa, ako hrozne sa ra­du­jem a ako všetko ne­sku­točne pri­pra­vu­jem a plá­nu­jem. S ma­mi­nou sme na­piekli zá­kusky, via­nočné ná­kupy sú ho­tové, ešte chýba zo­pár drob­ností, ale to do­beh­nem zaj­tra, dar­čeky sú za­ba­lené už od ok­tóbra, a to naj­hlav­nej­šie, čo mám na Via­no­ciach úplne naj­rad­šej. Via­nočný strom­ček, ach, zdo­be­nie via­noč­ného strom­čeka, to je niečo, čo vo mne do­káže vy­vo­lať také po­city, ktoré ani ne­do­ká­žem opí­sať. Je to ako keď ča­káš na niečo, čo môže prísť len raz v ži­vote a vieš, že si to mô­žeš užiť len raz za rok a tak si vy­chut­ná­vaš každú chvíľku, keď ro­bíš danú čin­nosť. Každá via­nočná guľa, každá sa­lonka, či každá iná oz­doba, vy­chut­ná­vaš si každý mo­ment. Ten mo­ment, keď príde na rad hviezda, ktorá vy­tvorí pre tvoj strom­ček ten sku­točný po­cit Via­noc.

zdroj: pe­xels.com

Jed­no­du­cho po­ve­dané, ja som to­tálne, mega, stra­ši­delne zbláz­nená do čara Via­noc.

Po zdo­bení, na­ku­po­vaní, ba­lení a zhá­Ňaní dar­če­kov tu ešte ostáva va­re­nie. Na to ne­smieme za­bud­núť.

Ka­por pláva vo vani, ša­lát a rezne sa zaj­tra budú pri­pra­vo­vať, vý­borná ka­pust­nica či iné chutné jedlá. To tak­tiež patrí k Via­no­ciam.

Možno ti to príde už otre­pané, ale Via­noce sú fakt roz­práv­kový čas, a keď už sme pri roz­práv­kach, tie ta­kisto ne­od­mys­li­teľne pat­ria k Via­no­ciam. Ro­dina sedí celá po kope, na stole sú samé dob­roty, v krbe horí oh­ník, vzdu­chom ko­luje vôňa ho­rú­cej čo­ko­lády, či dob­rého tep­lého ča­jíčku, ho­rú­cej kávy. V telke beží naša tra­dičná Po­po­luška, Pe­rin­baba či sen­začný Sám doma. Vo vzdu­chu sa šíri ra­dosť, láska a po­cit po­hody. Ko­nečne sme všetci spolu a uží­vame si po­kojné chvíle, kedy as­poň na pár dní za­bud­neme na prob­lémy, kedy vy­pneme a všetky sta­rosti za­ho­díme za hlavu. V tom za­čne vonku po­le­to­vať sneh a Via­noce sú do­ko­nalé.

Naj­lep­ším zo všet­kých da­rov via­noč­ného stromu je prí­tom­nosť šťast­nej ro­diny a po­koj za­ba­lený v na­šom srdci. -Bur­ton Hil­lis

Po­tom príde na rad roz­dá­va­nie dar­če­kov, roz­ba­ľo­va­nie a ra­do­va­nie sa z krás­nych prek­va­pení. Z prek­va­pení a rov­nako z toho, ako vi­díš, že si nie­komu inému vy­ča­rila úsmev na tvári práve tým tvo­jim dar­če­kom. Za­hreje ťa pri srdci, a na tvo­jej tvári sa rov­nako ob­javí úsmev. Po­čas ta­kýchto chvíľ si uve­do­mu­ješ, čo všetko ro­dina zna­mená, a si šťastná, že jednu takú tiež máš.

A na zá­ver mi do­voľ, za­že­lať tebe aj všet­kým tým, ktorý si tento člá­nok pre­čí­tali, šťastné a ve­selé Via­noce, mnoho dar­če­kov a via­noč­nej po­hody, krásny a šťastný Nový rok!

Komentáre