Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu dô­vod na to, aby mal po­chyb­nosti. Ne­dá­vaš viac po­zor­nosti nie­komu inému, ale celú po­zor­nosť ve­nu­ješ svojmu pria­te­ľovi. Ne­musí ča­kať na správu od teba ho­diny, ale od­pí­šeš mu hneď, ako sa bude dať. Ne­zru­šíš s ním plány na po­slednú chvíľu, ak príde lep­šia prí­le­ži­tosť.

Ne­ro­bíš si z neho zá­ložný plán.

Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu dô­vod, na to, aby po­chy­bo­val o tom, či si mu verná. Ne­prí­deš ne­skoro do­mov bez vy­svet­le­nia. Ne­trá­viš čas tým, že si na zo­znamke. Ne­dá­vaš nie­komu, koho mi­lu­ješ, po­chyb­nosti o tom, či je pre teba dosť dobrý.

zdroj: unsp­lash.com

Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu dô­vod na to, aby po­chy­bo­val, či si emo­ci­onálne vy­spelá. Ne­uhý­baš očami, keď s ním ko­mu­ni­ku­ješ o svo­jich po­ci­toch. Keď sa há­date, ne­rozp­la­češ sa len preto, pre­tože veci nie sú podľa teba.

Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu po­cit po­chyb­nosti, či s ním zo­sta­neš navždy. Ne­vy­hý­baš sa kon­ver­zá­cii o bu­dúc­nosti. Ne­vy­hý­baš sa stret­nu­tiu ro­di­čom. Nech­ceš, aby ste strá­vili do­vo­lenku od seba. Nech­ceš, aby sa tvoj par­tner cí­til, že je len nie­kto „do­časný“.

Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu dô­vod na po­chyb­nosti, či ho­vo­ríš pravdu. Ne­zva­ľu­ješ všetko na ne­dos­ta­tok času. Ne­ho­vo­ríš malé klam­stvá len preto, aby si ho ne­na­hne­vala. Ne­dá­vaš osobe, ktorú mi­lu­ješ, dô­vod na to, aby si mys­lela, že pred ňou niečo ta­jíš.

zdroj: pe­xels.com

Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu dô­vod po­chy­bo­vať o tvo­jom po­ten­ciáli. Po nie­koľ­kých týžd­ňoch vzťahu sa ne­sta­neš le­nivá. Ne­vy­ža­du­ješ od neho, aby sa po­sta­ral o 95 % práce. Nech­ceš od neho ne­us­tále ospra­vedl­ne­nie, prečo nie je te­raz ten správny čas na uro­be­nie nie­čoho.

Keď nie­koho mi­lu­ješ, ne­dá­vaš mu dô­vod po­chy­bo­vať o tom, či si dosť dobrá par­tnerka. Ne­za­bud­neš na vaše vý­ro­čie. Ne­bu­deš spo­chyb­ňo­vať jeho ná­zory. Ne­bu­deš ho s nie­kým po­rov­ná­vať. Ne­bu­deš sa ho sna­žiť ma­ni­pu­lo­vať. Ne­bu­deš si mys­lieť, že si lep­šia ako on. Ne­dáš mu viac dô­vo­dov od­ísť, než zo­stať.

Keď nie­koho mi­lu­ješ, mi­lu­ješ ho na 100 %.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre