Den­no­denne sa roz­ho­du­jeme o množ­stve vecí. O tom, čo si ráno ob­le­čieme. O tom, čo si dáme na obed či na ve­čeru. Roz­ho­du­jeme sa k akému ná­zoru sa viac pri­klá­ňame. Roz­ho­du­jeme sa, či sa nám chce nie­kam ísť alebo nie. Nie­ktoré roz­hod­nu­tia sú veľmi jed­no­du­ché. Iné nám ne­dajú v noci spá­vať…

@the_ex­tra­va­ganza #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

 

Pravda je taká, že nie je ťažké od­ísť, keď nás nie­kto po­šle preč. Ťaž­šie je od­ísť, keď vieme, že chceme ostať. Kedy by sme sa naj­rad­šej ne­pohli z miesta, ale cí­time, že niečo nie je v po­riadku. Ťažko je nám od­ísť, keď vi­díme, že ten druhý ne­robí nič preto aby sme os­tali. Pa­ra­dox nie?

Ne­vieme, či máme zo­stať alebo ísť. No nie­kde v pod­ve­domí to tu­šíme. Práve vtedy, keď exis­tuje mi­lión dô­vo­dov na to, aby sme zo­brali nohy na ple­cia a boli preč. No stačí nám je­den je­diný a sme späť.

Há­dam, že je to celé o tom ako k sebe pri­stu­pu­ješ. Ako sa do­ká­žeš re­špek­to­vať. O tom, čo do­vo­líš dru­hému s te­bou ro­biť. V resp. Ne­ro­biť.

Ak máš po­cit, že si ťa ne­váži – odíď.

Ak cí­tiš, že ti ne­ve­nuje ani štvr­tinu času, ktorú by mo­hol a mal – odíď.

Ak vieš, že to aj tak nemá bu­dúc­nosť – odíď.

Ak vi­díš, že pre teba nie je schopný nič uro­biť – odíď.

Ak cí­tiš chlad – ne­os­tá­vaj.

Ak ťa ne­drží – odíď.

@mood_pas­sion ✔️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

 

Pri­znať si pravdu – sama pre se­bou –  je tá naj­ťaž­šia vec, ktorú mô­žeš uro­biť. No je ne­sku­točne po­trebná. Mu­síš ot­vo­riť oči a re­álne hľa­dieť na celú si­tu­áciu. Pop­ri­tom všet­kom ne­smieš za­bud­núť na to čo cí­tiš. Nie­kde v hĺbke duše už po­znáš od­po­veď. Vraví sa tomu in­tu­ícia. Ni­kto iný za teba roz­hod­nu­tie ne­urobí. Sama vieš vždy naj­lep­šie čo chceš a čo po­tre­bu­ješ. Ne­os­tá­vaj v ne­funkč­nom vzťahu, vo vzťahu ktorý ťa viac ne­na­pĺňa a ne­robí šťast­nou. Nech zvyk nie je je­di­ným dô­vo­dom na to aby si os­tala. Ak cí­tiš, že po­tre­bu­ješ zmenu, po­hni sa ďa­lej. A odíď. Ak bude chcieť, za­drží ťa a po­tiahne späť.

Komentáre