Nie­kedy stačí, že sa nám ne­po­darí jedna vec, ma­lič­kosť, úplná hlú­posť, ale do­káže to zme­niť náš po­hľad na svet. Za­tem­niť nám my­seľ, ukrad­núť zdravý úsu­dok.

Stáva sa to často a všet­kým. Ur­čite nie si je­diná, toho sa ne­obá­vaj.

My, ľu­dia, sme maj­stri v ni­čení seba sa­mých. V ži­vote nám ni­kdy ni­kto ne­ub­líži tak veľmi, ako si ub­li­žu­jeme my sami. Me­dzi tie naj­hor­šie spô­soby se­ba­ni­če­nia by som ur­čite za­ra­dila:

  • po­rov­ná­va­nie sa
  • ,,overt­hin­king“
  • vsu­ge­ro­va­nie si klam­stiev, ako napr., že nie si dosť dobrá, múdra, pekná…
  • snaha zni­čiť to, kým si a byť nie­kým iným

…zhr­nula by som to asi tak, že ide o ne­ná­visť k sebe sa­mej. Z mno­hých rôz­nych dô­vo­dov.

View this post on Ins­ta­gram

♥️ FY ♥️

A post sha­red by Va­nessa Moe (@va­nes­sa­a­nela) on

Ta­kéto se­ba­deš­trukčné sprá­va­nie ne­ve­die k ni­čomu dob­rému. Ne­is­tota, nízke se­ba­ve­do­mie, úz­kosť… Alebo to môže pre­rásť až k men­tál­nej cho­robe, akou je napr. dep­re­sia. Dep­re­sia je v sú­čas­nosti asi naj­roz­ší­re­nej­ším men­tál­nym ocho­re­ním. Podľa šta­tis­tík tr­pia touto cho­ro­bou naj­čas­tej­šie ženy alebo mladé diev­čatá, te­e­na­gerky. Osobne si mys­lím, že je to aj pre ob­rov­ský tlak, ktorý je na nás vy­ví­janý v po­dobe vy­re­tu­šo­va­ných prís­pev­kov na so­ciál­nych sie­ťach, ,,ide­álmi krásy“, snaha do­siah­nuť do­ko­na­losť (čo je, mi­mo­cho­dom, ne­možné) a mnoho ďal­ších ne­ná­pad­ných fak­to­rov.

Ľahko sa ti môže stať, že z hlú­posti, ktorú uvi­díš nie­kde na in­ter­nete alebo nie­kde za­po­ču­ješ, na­do­bud­neš zlý po­cit. Po­tom môže na­stať úz­kosť, v hlave sa ti za­čnú ro­diť pe­si­mis­tické dep­re­sívne myš­lienky. Tvoja ná­lada sa zhor­šuje. Mys­líš na to. Ne­mô­žeš to do­stať z hlavy. Ne­vieš sa s tým vy­rov­nať. A tak ne­cháš jednu malú hlú­posť, aby ti zni­čila možno celý deň, možno pár ho­dín, možno týž­deň.

View this post on Ins­ta­gram

#mor­ning @ali­natu #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK (@wo­mans­look) on

Pra­vid­lom číslo 1, a zá­ro­veň je­di­ným pra­vid­lom, ak nech­ceš, aby sa toto opa­ko­valo, je, že sa mu­síš zba­viť toho po­citu hneď na za­čiatku. Po­cit sa do­káže veľmi rýchlo zme­niť na stav mysle, ira­ci­onálny, dep­re­sívny stav mysle, ktorý ti bude kla­mať a pre­svied­čať ťa, že všetko je zlé, ale nie je to pravda. Celé je to len v tvo­jej hlave, takže ty je­diná to do­ká­žeš zme­niť. Sama si mu­síš po­ve­dať, že toto je LEN PO­CIT. Zlý po­cit, ktorý sa zmení na niečo oveľa hor­šie, ak mu to do­vo­líš. Mu­síš si vy­tvo­riť niečo ako fil­ter…toto mi ne­ub­líži, pre­tože to a to… Je veľmi dô­le­žité, aby si pre seba uviedla dô­vody. Dô­vody, prečo ťa toto ne­musí trá­piť, prečo je to ne­pod­statné, a prečo je to v po­riadku. 

Pre nie­kto­rých ľudí je to jed­no­du­ché. Vy­rov­nať sa s nie­čim, ne­mys­lieť na niečo. Ale sú ľu­dia, ktorí pre­ží­vajú všetko tak sto­krát viac ako os­tatní. Pat­rím k nim aj ja, a preto dobre po­znám tento po­cit.

Je to zlo­žité, ale nie ne­možné. Po­stu­pom času to bude len ľah­šie a ľah­šie.

Dr­žím ti palce.

Komentáre