Pred­stavte si, že by ste svoj gril do­ká­zali v oka­mihu pre­me­niť na wok, au­ten­tickú pizza pec, do­ko­nalú platňu na ste­aky, pan­vicu, otočný ra­žeň na mäso či rúru na príp­ravu la­hod­ných ko­lá­či­kov. A te­raz si pred­stavte, že toto všetko je na­ozaj možné – s je­di­neč­ným gri­lo­va­cím prog­ra­mom We­ber Gour­met BBQ Sys­tem.

Je­diný gril, množ­stvo prí­slu­šen­stva a prak­ticky ne­ob­me­dzené mož­nosti príp­ravy je­dál, tak vy­zerá gri­lo­vačka 21. sto­ro­čia. Vďaka roz­ma­ni­tosti sys­tému GBS sa to­tiž z grilu stáva ku­li­nár­ske cen­trum, ktoré do­káže oveľa viac než len pri­pra­viť tra­dičné ku­ra­cie pr­sia či mäso na ham­bur­ger. Ta­jom­stvom je gri­lo­vací rošt s vy­ní­ma­teľ­ným stre­dom, ktorý vďaka ce­lému radu kom­pa­ti­bil­ných do­pl­n­kov ot­vára do­te­raz ne­tu­šené mož­nosti.

Gri­lo­vací rošt GBS® je vhodný pre kot­lí­kový gril s prie­me­rom 57 cm aj pre veľké ply­nové grily Spi­rit®, Ge­ne­sis® a Sum­mit®. Do­pl­nky sú rov­naké, takže ich mô­žete po­u­ží­vať na uhlí aj na plyne, pri bež­ných aj vý­ni­moč­ných prí­le­ži­tos­tiach, a ne­zá­leží, či má vaša ro­dina rad­šej po­lievku, pe­čienku alebo štrúdľu. Isté je, že keď raz ino­va­tívnu gri­lo­vačku vy­skú­šate, ne­ko­neč­nému množ­stvo mož­ností pod­ľah­nete a váš gril vás bude lá­kať po­u­ží­vať všetky do­pl­nky znova a znova.

 

We­ber® Gour­met BBQ Sys­tem – NE­KO­NEČNE VEĽA MOŽ­NOSTÍ

 

1 STO­JAN NA HY­DINU GBS®

Hy­dina je vďaka in­teg­ro­va­nej miske šťav­natá a plná chuti. Na­spodku je pries­tor na ze­le­ninu, ktorá sa s hy­di­nou varí. Dá sa po­u­žiť aj na pe­če­nie chleba, ko­lá­čov a pod.

2 KA­MEŇ NA PIZZU S DR­ŽAD­LAMI GBS®

Do­prajte si ori­gi­nálnu chrum­kavú ta­lian­sku pizzu priamo z ho­rú­ceho grilu. Kor­die­ri­tový ka­meň do­sa­huje vy­sokú, rov­no­mernú tep­lotu, takže kor­pus na pizzu pri­pra­víte rýchlo a na­vyše zo­stane chrum­kavý.

3 VAF­LO­VAČ/SEND­VI­ČO­VAČ GBS®

Ra­ňajky, obed, ve­čera – nový vaf­lo­vač a send­vi­čo­vať po­sky­tuje množ­stvo mož­ností. Na jed­nej strane mô­žete upiecť aký­koľ­vek druh vaf­lov a druhá strana slúži na ope­če­nie send­vi­čov.

4 LIA­TI­NOVÝ HR­NIEC

Lia­ti­nový hr­niec s po­kriev­kou, v kto­rom mô­žete po­krmy du­siť a va­riť. Lia­tina do­ko­nale a rov­no­merne ab­sor­buje teplo z dre­ve­ného uhlia aj plynu a umož­ňuje v hr­nci aj pe­če­nie.

5 PAN­VICA GBS®

Vý­borná na lie­vance, ome­lety a gri­lo­vanú ze­le­ninu. Na lia­ti­novú pan­vicu sa nič ne­lepí a teplo sa po po­vr­chu roz­vá­dza rov­no­merne.

6 GBS® EBEL­SKI­VER

Urobte svoju ro­dinu šťastnú po­mo­cou gri­lo­va­cej pan­vice Ebel­ski­ver. Ula­hoďte jej mä­so­vými gu­lič­kami, ko­lá­čikmi, soufflé alebo ma­lými ome­le­tami.

7 GBS® WOK

Zdravý a chutný ázij­ský štýl va­re­nia na grile, vhodný aj na fri­to­va­nie hra­no­liek, na po­lievky alebo na chilli con carne. Pan­vica wok je sku­točne mul­ti­funkčná.

8 GBS® SEAR GRATE

Tento lia­ti­nový, ne­le­pivý rošt opeká mäso sprudka a vy si tak mô­žete vy­chut­nať šťav­naté ste­aky, kot­lety či kar­bo­nátky. Vy­tvára na mäse kla­sickú gri­lo­va­ciu mriežku.

Komentáre