Je ťažké sa znovu za­mi­lo­vať. Úplne ťa chá­pem, re­špek­tu­jem a zá­ro­veň pod­po­ru­jem, že sa ne­sna­žíš za každú cenu hneď za­mi­lo­vať a nájsť si nie­koho na pár chvíľ. Úplne pod­po­ru­jem to, že po­tre­bu­ješ čas pre seba a že chceš pre­žiť niečo sama. 

Po toľ­kých skla­ma­niach, skúš­kach a skú­se­nos­tiach chceš jed­no­du­cho spoz­nať viac samú seba a ne­do­ká­žeš sa len tak za­mi­lo­vať. Ver mi, že je to to naj­lep­šie, čo si mohla uro­biť. Ne­treba byť s nie­kým ne­us­tále. Sama som sa o tom pre­sved­čila, keď som sa mi­nulý týž­deň roz­prá­vala o tom s mo­jou pria­teľ­kou. „Keď tak nad tým roz­mýš­ľam, ni­kdy som ne­bola sama so se­bou. Od svo­jich 15 ro­kov som bola ne­us­tále s nie­kým vo vzťahu. To je asi dô­vod, prečo som ne­us­tále chcela pred nie­čim ute­kať, bola som ner­vózna a ne­ve­dela som, kto som.“

Zlo­mená. Stra­tená. Vraj opus­tená.

Je úplne v po­riadku, ak nás láska sklame. Ako inak by sme si ju ve­deli vá­žiť? Ako inak by sme ju za­žili? Ob­di­vu­jem ľudí, ktorí vy­dr­žia byť sami so se­bou, ktorí sa chcú viac spoz­nať a nechcú sa len tak bez­hlavo vr­hať do vzťa­hov, ktoré by aj tak ne­mali bu­dúc­nosť. Je­diná osoba, s kto­rou bu­deš celý ži­vot si ty, to si pa­mä­taj. To, že si ne­za­daná ne­zna­mená, že nie si žia­daná, pekná alebo chcená. Je to tvoje roz­hod­nu­tie, ktoré musí každý ak­cep­to­vať.

flickr.com

„Rad­šej bu­dem žiť sama, ako s nie­kým, kto sa na mňa po­zerá zlými očami.“ – Jane Bir­kin

Mys­lím, že v dneš­nej dobe je ťaž­šie sa za­mi­lo­vať. Ne­us­tále vi­díme vzťahy, ktoré kra­chujú. Ne­za­os­táva ani pod­vá­dza­nie, oso­čo­va­nie a klam­stvá. Za­čí­name byť otrá­vení z fa­loše a z toho, že sku­točná láska je opo­vr­ho­vaná a vy­smiata. Je teda pri­ro­dzené, že sa pris­pô­so­bíme a ako­náhle sa skla­meme, vy­tvo­ríme si okolo seba po­my­seľnú bub­linu, v kto­rej si ži­jeme ra­dostný ži­vot.

Verte mi, dámy, že vy presne hľa­dáte toho, kto hľadá vás. Chce to len čas, skú­se­nosti. Chce to len to, aby si po­cho­pila samú seba, aby si za­žila to, čo po­tre­bu­ješ. Je­dine vtedy bu­deš pri­pra­vená a bude ti do­priate.

Komentáre