Je lep­šie od­ísť, ako sa na­ďa­lej trá­piť. Viem, o čom pí­šem, sama som to za­žila.

Tie noci, keď som spala opus­tená v po­steli a on bol s inou. Tie dni, kedy sa ne­oz­val, ne­na­pí­sal, ne­za­vo­lal, pre­tože bol za­nep­ráz­dnený. Tie všetky ob­ja­tia, bozky, hre­jivé slová, ktoré sa ni­kdy ne­stali sku­toč­nos­ťou.

V ta­komto vzťahu je lep­šie od­ísť. Ne­mu­síš si klásť otázky prečo alebo či to bude správne. Proste odíď. Ne­ot­vá­raj staré rany a jazvy. Po čase sa z nich aj tak stane mi­nu­losť, no ty sa za­me­raj na bu­dúc­nosť.

Dala si svoje srdce nie­komu, kto si ho vô­bec ne­vá­žil, kto si vô­bec ne­uve­do­mo­val, čo mal. A to srdce ti zlo­mil. Takže odíď už aj z toho dô­vodu, že je to me­nej bo­les­tivé ako zo­stať, keď si ne­istá či to uro­biť. 

Pre­pla­ka­ných nocí a vrec­ko­viek už bolo dosť, ne­mys­líš? Je to tvoj ži­vot a ty si ta­kéto za­ob­chá­dza­nie ne­za­slú­žiš. Vlastne, ni­kto si ho ne­za­slúži, tak ne­viem na čo ča­káš. 

zdroj: unsp­lash.com

Áno, aj mne to trvalo dlho ot­vo­riť oči a uve­do­miť si, že ak na­ďa­lej zo­sta­nem tam kde som, zni­čím sa. Na jed­nej strane pri ňom …pri ňom mi ho­rela každá jedna bunka v tele. Mi­lo­vala som ho tak, ako už možno ni­kdy ni­koho ne­bu­dem. Boli to chvíle, ktoré mi ni­kto ne­zo­be­rie a na ktoré bu­dem vždy rada spo­mí­nať. No na dru­hej stane sa z tejto veľ­kej lásky vy­tra­til cit, po­ro­zu­me­nie, dô­vera a re­špekt. 

Je lep­šie od­ísť, ako zo­stať. Bu­deš tak chrá­niť svoje srdce. Bu­deš môcť ro­biť veci, na ktoré si pred­tým ne­mala čas, bude sa ti ľah­šie usmie­vať a možno znova náj­deš chuť do ži­vota.

Je to ťažké, ale stojí to za to. Stojí za to, od­ísť z ne­fun­gu­jú­ceho vzťahu. Pre­tože zo­stať stáť na jed­nom mieste ti za­bráni hľa­dať lásku.

Za­bra­ňuje ti nájsť tú jednu, je­dinú vec, ktorá by sku­točne mohla zme­niť tvoj ži­vot. 

Komentáre