Dnešná doba nám uka­zuje čo sa smie a čo sa ne­smie. Ale prečo si ne­vys­kú­šať niečo, čo ťa láka a pri­náša niečo nové. Ak ti vstúpi do ži­vota muž, ktorý ne­hľadá vzťah, ver že je lepší než sku­točný pria­teľ, ktorý sa chvastá že je s te­bou a pri­tom sa pri ňom cí­tiš ne­do­ce­nená. Mi­le­nec je tajný muž, kto­rého ča­som od­ha­líš viac ako jeho vlastná matka. Ak si už jeho mi­len­kou nie­koľko me­sia­cov, ba do­konca viac je to lep­šie než si mys­líš. Si slo­bodná, ini­cia­tívna, mô­žeš sa mu zdô­ve­riť, si zá­hadná pre oko­lie a máš úplnú slo­bodu. 

zdroj: ins­ta­gram.com

Ak si jeho mi­len­kou, si jeho všet­kým. Be­rie ťa ako osobu bláz­nivú, šťastnú, ra­dostnú, ale ne­be­rie ťa ako svoju. Po čase ti však akosi za­čína chý­bať. Ča­som po­cho­píš všetko to, čo ti ho­vo­ril, čo ti opä­to­val a čo chcel. Nie každý chlap chce úlet. Keď však náj­deš muža, s kto­rým tvo­ríš toto puto ne­vzdaj sa ho za žiad­nych okol­ností. Po­zná ťa lep­šie ako tvoj otec. Pri ňom si žena s ne­sku­točne veľ­kými mož­nos­ťami a po­ten­ciá­lom, vie o tebe viac ako si mys­líš. Vie, čo mi­lu­ješ, čo ťa do­stane, vie po čom tú­žiš a vie aj úplné de­taily, ktoré si ne­vší­maš. Nejde tu len o jednu vec. Aj keby tak to patrí do ži­vota. Predsa keď to môžu ro­biť páry, prečo to ne­môžu ro­biť slo­bodný po tajme.

Mi­le­nec si ne­všíma akú máš chô­dzu, ale všíma si teba ako ženu, ktorá je at­rak­tív­nej­šia čo­raz viac. Ne­be­rie ťa ako ženu na jednu noc, ide mu o viac. Dô­vod, prečo ťa chce znova vi­dieť a znova pre­ží­vať to isté a ešte lep­šie je, že mu to vy­ho­vuje rov­nako ako tebe. Be­rie ťa ako ka­ma­rátku z vý­ho­dami. Ka­ma­rátku s kto­rou sa cíti prí­jemne. Za­pa­mä­taj si: Muž si môže vy­be­rať ženu, ale je len na žene či mu pod­ľahne.

zdroj: pe­xels.com

Po čase si tvoja my­seľ robí presne to čo nech­ceš. Presne tie veci, ktoré si nech­cela. Po­cit bez­pe­čia, po­cit slo­body, po­cit lásky, vášne a hlavne po­cit slo­body. Stalo sa to. Te­raz máš mož­nosť po­kra­čo­vať ďa­lej. Tak ako po­zná on teba po­znáš aj ty jeho.

Prečo ži­jeme v dobe kedy je mo­derné mať mi­lenca? Pre­tože je to pre nás všet­kých vý­hodné. Sme slo­bodné, pú­tavé, chá­pané, lá­kavé a ob­di­vo­vané. Často ženy, kto­rým práve toto chýba, do­pĺňa práve tento spô­sob lásky.

Možno len bá­daš po osobe, ktorú máš blízko seba. Možno len chceš po­ve­dať viac, ale ne­máš od­vahu. Po tom všet­kom čo si si pre­žila. Veď sama vedz sa­motný se­riál mi­lenky ťa v nie­kto­rej he­rečke, alebo po­mere pri­po­mína. Tu je krátka ukážka toho, ako sa v nie­kto­rých vzťa­hoch člo­vek sklame, ale ako to aj oľu­tuje a za­bo­juje úplne jed­no­du­chým úp­rim­ným spô­so­bom. Nič nie je viac ako osoba, ktorá je nám blízka a úp­rimná. V tejto časti však ide o zvrat mi­nu­losti, ak bo­ju­ješ práve s týmto pre­čí­taj si tieto slová. Po­ve­dia ti viac ako si mys­líš.

 

Zo se­riálu Mi­lenky od An­tó­nia Liš­ková (her. meno Kris­tína) pre Vác­lava Va­šáka (her. meno Adam) :

Chvíľu som si mys­lela, že na to bu­dem mať celý zvy­šok ži­vota. Te­raz by si ma asi ne­po­čú­val a ja to chá­pem, po tom všet­kom čo som uro­bila, by som sa ani ja nech­cela po­čú­vať. Je to na­ozaj ne­uve­ri­teľné ako sa my ľu­dia do­ká­žeme sprá­vať. Akú máme schop­nosť ni­čiť si ži­vot svoj aj toho dru­hého a celé je to ešte o to hor­šie, keď si uve­do­mím, že každý z nás vlastne iba hľadá nie­koho blíz­keho.“

„Nie­koho na koho by sa mo­hol po­zrieť a po­ve­dať si: áno na tebe mi zá­leží, pri tebe si mô­žem vá­žiť sama seba, s te­bou cí­tim po­koj. Nie­ktorí ľu­dia asi majú na lásku ne­jaký špe­ciálny gén, ve­dia čo to je, ve­dia ju roz­dá­vať a pri­jí­mať. Je to pre nich jed­no­du­cho pri­ro­dzené. A mne podľa všet­kého tento gén chýba, pre­tože te­raz už viem, že tvoja láska bola to čo som celý čas hľa­dala. A keď som ju na­šla, tak som ju roz­bila na márne kúsky, ale ve­rím, že láska je silná, že láska vy­drží. A ak je to tak, po­tom vy­drží aj ná­dej.“

Komentáre