Ži­vot sa so mnou veľmi kruto za­hral, keď mi dal mož­nosť mi­lo­vať ťa a vzá­pätí mi ťa vzal. Práz­dnotu v srdci mi na­pl­nili slzy. Po­cho­pila som, že na­hma­tať tvoju ruku v tme je už viac ne­možné. Nič mi po tebe ne­os­talo. Len jazva na duši a otázka v hlave. Prečo?!

Keby som ve­dela, že je to na­po­sledy…

…za­hľa­dela by som sa na teba tak ako ni­kdy do­te­raz a ako už ni­kdy viac. Sna­žila by som sa za­pa­mä­tať si ťa. Pre­chá­dzala by som očami po tvo­jej tvári a skú­šala ne­mys­lieť na to, že ju vi­dím na­po­sledy.

Vní­mala by som tvoj dych. Tvoj po­malý po­kojný dych, ktorý ma toľ­ko­krát uspá­val. S hla­vou na tvo­jej hrudi som mala za­kaž­dým po­cit, že môj ži­vot je krajší než si za­slú­žim. Tak rada som po­čú­vala tl­kot tvojho srdca, ktoré ni­kdy ne­pot­re­bo­valo slová. Vždy dalo na­javo všetky po­city a emó­cie, ktoré ne­mohli ostať na­ďa­lej skryté. Keby som vtedy ve­dela, že je to na­po­sledy, tak by som si na teba as­poň na chvíľu zlo­žila hlavu. Ne­chala by som sa uná­šať tým prí­be­hom, ktoré by mi tvoje srdce stihlo vy­roz­prá­vať a len so sl­zami v očiach a stia­hnu­tým ža­lúd­kom by som pri­jala jeho ko­niec.

Sun­day nights with you ❤️ @car­le­ig­he­lise @g

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Keby som ve­dela, že je to na­po­sledy…

…prs­tom by som sa dot­kla tvo­jich pier. Pre­šla by som po nich po­maly uka­zo­vá­kom a po­boz­kala ťa. Tak ako ni­kdy do­te­raz, a tak ako ni­kdy viac. Ne­viem či by tvoje pery ne­chu­tili po mo­jich sl­zách, ale s is­to­tou viem, že naj­ťaž­šie v tej chvíli by bolo pre­stať ich boz­ká­vať. Priala by som si, aby ten bozk trval večne alebo aby as­poň na chvíľu za­stal čas a ja som si ho mohla vy­chut­nať.

Keby som ve­dela, že je to na­po­sledy…

…všetko by bolo inak. Ja by som bola iná a ty by si bol iný pre mňa. Roz­mýš­ľala by som nad kaž­dým slo­vom, ktoré by vy­šlo z tvo­jich úst. Chcela by som si za­pa­mä­tať to ako roz­prá­vaš. Aby som vždy v ušiach mohla po­čuť tvoj hlas. Aby som ne­mu­sela len sní­vať o tom ako mi šep­káš do ucha, ako ma hlad­káš po tvári, ako ma boz­ká­vaš na čele… Aby si bol v mo­jich spo­mien­kach navždy so mnou.

Lebo keby som ve­dela, že dnes sme spolu na­po­sledy, tak by som chcela, aby as­poň je­den kú­sok teba os­tal so mnou. Vo mne.

Keby som ve­dela, že je to na­po­sledy…

…tak by som to asi ne­z­vládla. Puklo by mi srdce a vy­pla­kala by som si oči. Ne­z­vládla by som po­ve­dať ani zďa­leka to všetko, čo by som ti po­ve­dať chcela. Ne­ve­dela by som sa ťa vzdať. Ne­ve­dela by som ťa opus­tiť.

A preto… Keby som si mala vy­brať, tak by som to rad­šej ve­dieť nech­cela.  

Komentáre