Z kaž­dej strany po­čú­vame, aké sme všetky krásne bez ohľadu na farbu vla­sov, alebo číslo, ktoré uka­zuje naša váha. Zvy­šuje nám to se­ba­ve­do­mie, cí­time sa žia­dané ale nám to ne­stačí. Sme ženy, chceme viac. Eman­ci­pá­cia je skrátka v dneš­nej dobe „in“. Kde je však hra­nica, ktorú by sme ne­mali pre­kro­čiť?

Ne­buďme pre­hnane skromné, veď sme ši­kulky 

Časy, kedy bol roz­vod naj­väčší škan­dál sú na­šťas­tie ne­ná­vratne preč. Ne­ne­cháme sa po­ni­žo­vať ani si dik­to­vať pra­vidlá nie­kým iným. Byť slo­bod­nou ma­mič­kou je síce stále spo­lo­čen­sky od­cu­dzo­vaný sta­tus, ale aj tento po­hľad sa po­maly mení, keď vi­díme, že aj táto žena sadne po práci do auta, od­ve­zie si dieťa zo škôlky, po­hrá sa s ním, na­varí, po­up­ra­tuje a na­chystá ho a sa­moz­rejme aj seba na ďalší deň, bez po­moci muža.

elite-daily-guille-faingold-sexuality-800x400foto: eli­te­daily

Mnohé z vás za­rá­bajú viac, ako vaši chlapi. Vy­sokú školu ste zvládli ľa­vou- za­dnou, an­glicky roz­prá­vate ako rod­nou re­čou a ne­raz sa aj váš šéf má od vás veľa čo učiť. Toto všetko váš par­tner vie, milé dámy. Verte, že mu to stačí po­ve­dať raz a on si to (na roz­diel on mno­hých iných vecí) za­pa­mätá.

Po­sta­ve­nie v práci

V kos­tým­čeku z no­vej ko­lek­cie a s dl­hými gé­lo­vými nech­tami bú­chame do klá­ves­nice a tvá­rime sa, že bez nás by padla nie len firma, ale mi­ni­málne naša kra­jina. Kľud ženy. Ne­sna­žíme sa vám te­raz na­ho­vo­riť – vráťte sa za spo­rák a majte v 25-tke mi­ni­málne 3 deti. Ne­ži­jeme predsa v mi­nu­lom re­žime. Ukážme svetu čo je v nás. Ne­buďme skromné. Predsa nič sme ne­dos­tali za­darmo. Je tu však jedno veľké „ale“! Ne­za­bú­dajme na našu kreh­kosť. Na to, že aj keď stí­hame mi­lión vecí, stále sme to len my, ktoré mô­žeme da­ro­vať ži­vot. Tie ktoré pri­berú keď nechcú a ne­vys­pia sa mi­ni­málne rok. Ne­bojme sa po­žia­dať o po­moc.

Ne­mu­síte mu pri­po­mí­nať aká ste v práci ne­na­hra­di­teľná. Na­učte sa pri od­chode z kan­ce­lá­rie, alebo zo školy za­bud­núť kde pra­cu­jete. Ne­noste si ner­vo­zitu a ne­do­kon­čenú prácu do­mov. Váš muž vás chce vi­dieť s una­ve­ným úsme­vom na tvári. Chce si vás pri­tú­liť a po­ve­dať, že všetko bude dobré.

elite-daily-caleb-thal-feminist-800x400foto: eli­te­daily

Žiadny chlap predsa nechce mať doma se­keru, ktorá mu dik­tuje ako má vy­ze­rať jeho ži­vot a pri kaž­dom jeho vy­bo­čení spraví scénu. Aj chlap po­tre­buje slo­bodu, chce mať ur­čitý sta­tus u svo­jich pria­te­ľov a nie byť za toho, kto je „pod pa­pu­čou“. Ur­čite by ta­kýto stav za­čal aj vás po čase nu­diť, lebo vo vzťahu by chý­balo vzru­še­nie, zmena ste­re­otypu, keby ste ve­deli, že urobí presne to čo mu pri­ká­žete, asi by to bola ča­som nuda. Ne­ho­vo­rím o tom, že to nie je boh­vie­aký po­cit byť doma dik­tá­to­rom a nie ve­se­lou úp­rim­nou že­nou.

Po­žia­dajte o po­moc

Po­šlite ho na ná­kup. Sa­moz­rejme nie často, ale v ta­kých in­ter­va­loch, aby si bol istý, že je dô­le­žitý a že bez neho by ste to jed­no­du­cho ne­stihli. Ne­chajte ho spra­viť ve­čeru a as­poň sa tvárte, že vám chutí a že tá kopa ria­dov sa umyje sama ☺ Ne­chajte ho vy­brať, alebo za­pla­tiť do­vo­lenku a chváľte ho za vý­ber ka­mien­ko­vej pláže až do ne­bies. Ženy, my predsa nie sme stroje. Dajme na­šim chla­pom na­javo, že sú pre nás dô­le­žití, aj keď mnohé veci by sme vďaka eman­ci­pá­cií zvládli sami. Muži sú tiež cit­liví a po­tre­bujú sa cí­tiť dô­le­žití. V opač­nom prí­pade sa môže stať, že si chtiac-nech­tiac nájde takú, ktorá mu tento po­cit dá. A to predsa nech­ceme.

Takže áno – sme úžasné, krásne, eman­ci­po­vané. Ale sme v pr­vom rade ženy – dajme to na­javo.

ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre