Pa­mä­tám si presne na ten mo­ment, keď som sa do neho za­mi­lo­vala. Bola so­bota po­obede a le­žali sme spolu v jeho po­steli.

Le­žala som na jeho hrudi a po­boz­kal ma na čelo. V tej chvíli som si po­mys­lela, že by som tu mohla šťastne a v ti­chosti le­žať navždy.

Po­tom som sa do neho za­mi­lo­vala znova a o niečo viac. Bolo to keď ma vzal do baru me­dzi jeho ka­ma­rá­tov a pred­sta­vil ma ako svoju pria­teľku. Po­tom ma chy­til za ruku a celý svet ve­del, že pat­rím práve jemu.

elitedaily_kristencurette_thingsunsaid-800x400foto: eli­te­daily

Za­mi­lo­vala som sa do neho vždy znova a viac, keď na mňa po­zrel jeho mod­rými očami, keď som vi­dela tú is­kru a túžbu v jeho očiach a cí­tila som sa ako je­diný člo­vek na svete, ktorý mu môže spl­niť jeho sny. Ako keby som bola tá je­diná vec na svete, ktorá ho drží pri ži­vote.

Za­mi­lo­vala som sa do neho znova a o niečo viac, keď som sa pred ním pr­vý­krát uká­zala v sta­rom tričku a šort­kách, stra­patá a bez mej­kapu. Po­zrel na mňa a po­ve­dal, že som krásna. A ja som ve­dela, že to myslí vážne.

Za­mi­lo­vala som sa do neho znova a o niečo viac vždy, keď mi pre­zra­dil ne­jaké ta­jom­stvo, keď so mnou plá­no­val bu­dúc­nosť, keď mi sľu­bo­val svoju ver­nosť a lásku.

37574216.cmsfoto: eli­te­daily

Za­mi­lo­vala som sa do neho vždy, keď som vi­dela jeho od­hod­la­nie vr­hnúť sa do vecí po hlave. Jeho cie­ľa­ve­do­mosť ma in­špi­ro­vala byť lep­šou oso­bou.

Za­mi­lo­vala som sa do neho ešte viac, keď ma o dru­hej ráno učil za Bra­ti­sla­vou, ako sa štar­tuje z ruč­nej brzdy. Z rá­dia hral Coldp­lay, spie­vali sme na plné hrdlá a jaz­dili noč­nou kra­ji­nou.

Toto sú mo­menty, ktoré ma ro­bia šťast­nou.

Komentáre