Mu­síš chá­pať že nie­ktorí ľu­dia nie sú stvo­rení na dlhé roz­ho­vory, alebo na dr­ža­nie ťa po­kope, keď sa cí­tiš ako keby si sa mala čo­skoro zlo­žiť, alebo na dr­ža­nie ťa od ro­zo­pí­na­nia svo­jej kože, keď ti je naj­hor­šie. Alebo na od­ho­vá­ra­nie ťa od sa­mov­raždy, alebo na mi­lo­va­nie ťa po­čas tých zlých mo­men­tov tvojho ži­vota.

Nie­ktorí ľu­dia sú stvo­rení iba na jed­no­du­ve­ché plytké roz­ho­vory a sprosté vtipy, nič viac. A to je v po­riadku. Ne­robí to z nich straš­ných ľudí, pre­tože jed­no­du­cho ne­do­kážu zvlád­nuť takú búrku ako si ty. A to je v po­riadku.

pe­xels.com

Ne­robí to z teba zlého člo­veka pre­tože nech­ceš pre­zra­diť všetky svoje ener­ge­tické de­taily svo­jej ho­ro­ro­vej show. Robí ťa to múd­rou. Mu­síš po­cho­piť, že sú ľu­dia, ktorí ti ne­do­kážu dať to, čo po­tre­bu­ješ. To ne­zna­mená sú v tvo­jom ži­vote me­nej­cenní. Mu­síš iba zis­tiť, ktorí ľu­dia sú to, pred­tým ako bu­deš skla­maná. A mu­síš si ich dr­žať blízko seba. Ne­mô­žeš oča­ká­vať, že všetci v tvo­jom ži­vote budú chá­paví, ne­od­su­dzu­júci a ot­vo­rení. Ale to je v po­riadku.

Pre­tože nie všetci boli stvo­rení na ší­re­nie múd­rosti a na pre­be­ra­nie dô­le­ži­tých tém s po­li­tikmi. Sú chvíle, kedy od toho zá­va­žia mu­síš vy­pad­núť. Mu­síš. Bu­deš po­tre­bo­vať kon­ver­zá­ciu o za­dku Kim Kar­das­hian a bu­deš po­tre­bo­vať de­ba­to­vať o tom, akej farby sú vlastne tie šaty. Bu­deš to po­tre­bo­vať. Takže pre­staň od­str­ko­vať tých ľudí a od­mie­tať pria­te­ľov. Po­tre­bu­ješ ľudí, lebo to tu ne­pre­ži­ješ.

Komentáre