Je tu vždy. Keď si smutná, skla­maná, šťastná, keď po­tre­bu­ješ utrieť slzy či sa za­smiať na vti­poch. No do­káže ti aj vy­na­dať a pod­po­riť. A možno to je práve ten dô­vod, prečo som sa roz­hodla ro­biť to čo ma baví. Prečo som za­čala byť od­váž­nej­šia a idem si sa svo­jim snom. Je tu jed­no­du­cho vždy, keď ju po­tre­bu­jem.

Každý z nás sa už ur­čite as­poň raz oci­tol v si­tu­ácií kedy ne­ve­del ako sa po­su­núť ďa­lej. Jed­no­du­cho sa nič ne­darí a po­tre­bu­jete pri sebe nie­koho, kto vás chápe. A preto je tu člo­vek na­zý­vaný: ,,Naj­lep­šia ka­ma­rátka“. 

brunette, clothes, fashion

pe­xels.com

No často sa v nich skla­meme a po­tom to veľmi ľu­tu­jeme, že sme si ne­dá­vali do­sta­točný po­zor čo sme komu po­ve­dali. Je pravda, že sme to od neho ne­ča­kali, ale aj tak si to dá­vame za vinu. Je to správne? Prečo sa po­tom vy­dá­vajú ľu­dia za tých, kto nie sú? Mám mnoho otá­zok, ale skoro žiadne od­po­vede. Aj ja som sa skla­mala v mno­hých ka­ma­rát­kach, o kto­rých som si mys­lela, že sú tie pravé. Ale zrazu prišla osoba, kto­rej dô­ve­ru­jem viac ako sebe sa­mej. Ona sa vy­sťa­žuje mne a ja zas jej. Naše témy sú ne­kon­čiace a do­ká­žeme sa ho­diny roz­prá­vať o ve­ciach,kto­rým vlastne vô­bec ne­ro­zu­mieme.

Je tu pri mne aj keď ja sama viem, ako moc je to so mnou nie­kedy zlo­žité. Musí so mnou tr­pieť dni kedy vsta­nem hore za­dkom. Kedy ne­mám úžasnú ná­ladu a všetky moje prob­lémy si musí vy­po­čuť lebo ona sama vie, že až vtedy sa uve­do­mím a pre­sta­nem sa ľu­to­vať. A zas na­opak so mnou pre­žíva dni, kedy sa obe sprá­vame ako 10 ročné deti a ro­bíme spolu samé kra­viny. Pra­jem si, aby aj naše deti spolu vy­ras­tali a boli tiež také skvelé ka­ma­rátky ako aj my dve!

casual, cute, female

pe­xels.com

Člo­vek, pri kto­rom cí­tiš, že to je ten, kto­rému mô­žeš všetko po­ve­dať a ne­bo­jíš sa, že to po­vie nie­komu  inému je ten správny ka­ma­rát. 

Komentáre