Katka Něm­cová je mladá za­kla­da­teľka lu­xus­nej zo­znamky Find L´Amour, kto­rej cie­ľom je po­môcť kaž­dému s ot­vo­re­ným srd­com nájsť lásku a spo­koj­nosť v ži­vote. V roz­ho­vore nám pre­zra­dila, čo ju viedlo k jej te­raj­šej ka­ri­ére, ale dala nám aj pár ty­pov ako zís­kať a udr­žať si par­tnera. 

Hneď takto zo za­čiatku čo je podľa teba zá­klad dobre fun­gu­jú­ceho vzťahu?

Ot­vo­rená my­seľ a srdce, em­pa­tia, jasná ko­mu­ni­ká­cia, nad­hľad, kom­pro­mis, zmy­sel pre hu­mor a sa­moz­rejme – láska bez oča­ká­vaní a bez pod­mie­nok, ktorá je o dá­vaní a o tom, že chcete pre svojho par­tnera to naj­lep­šie. Zá­kla­dom zdra­vého par­tner­ského vzťahu je sa­moz­rejme aj se­be­láska. Veď ako môže člo­vek mi­lo­vať dru­hého, ak ne­mi­luje sa­mého seba?

Čisto zo zve­da­vosti. Stáva sa ti nie­kedy, že si hneď na za­čiatku ve­dela, že toto bude láska?

Keďže nič nie je de­fi­ni­tívne a je len na sa­mot­nom člo­veku, aké se­mienka svo­jej bu­dúc­nosti za­seje a akým sme­rom sa roz­hodne vo svo­jom ži­vote vy­dať, ni­kdy by som si ne­trúfla po­ve­dať „toto bude ur­čite láska“. Často si po­mys­lím „toto by mohla byť láska“, ale všetko zá­visí od oboch zú­čast­ne­ných strán, či tomu budú chcieť obaja dať šancu a ener­giu. Sú ľu­dia, ktorí majú vo ve­ciach jasno a ktorí sa ne­boja za­mi­lo­vať, u nich je vyš­šia šanca, že to od­had­nem správne, a sú zase ľu­dia, ktorí sú ne­pred­ví­da­teľní a ktorí často ani sami ne­ve­dia, čo chcú – ako to po­tom môže ve­dieť ich osobný match­ma­ker? Mne osobne stačí pár se­kúnd na to, aby som si po­ve­dala áno, toto môže byť láska. Do­ká­žem sa za­mi­lo­vať veľmi rýchlo. Ak to po­dobne cíti aj druhá strana, ne­vi­dím dô­vod strá­cať čas a hrať hry. Zá­bavy si člo­věk užije dosť aj vo vzťahu (smiech).

12715907_1055117724530845_1718118915301931891_o

Or­ga­ni­zu­jete speed da­ting a sin­gles night zo­zna­mo­va­cie eventy. Mňa by zau­jí­malo ako pre­bie­hajú pr­votné stret­nu­tia me­dzi po­ten­ciál­nym pá­rom. Ja si viem pred­sta­viť, že by som bola tak nervózna, že by som ne­bola schopná sa ani pred­sta­viť. Máš ne­jaké triky ako odľah­čiť si­tu­áciu?

Nie­ktoré naše zo­zna­mo­va­cie ak­cie sú viac a iné me­nej for­málne. Presný prog­ram je nie­kedy až do po­sled­ného mo­mentu ot­vo­rený podľa sku­piny ľudí, ktorá sa pri­hlási na tú-ktorú ak­ciu. Ľu­dia pre­chá­dzajú rôz­nymi dis­cip­lí­nami od 4-mi­nú­to­vého rých­lo­rande až po ta­nec so za­via­za­nými očami. Tri­kov ako od­ľah­čiť pr­votné mo­menty zo­zna­mo­va­nia sa je veľa, nie­ktoré uvá­dzame na so­ciál­nych sie­ťach a we­boch Find L’Amour od dô­klad­nej men­tál­nej príp­ravy až po do­ko­nalý sty­ling. Zá­kla­dom je uká­zať sa v tom naj­lep­šom, ale zá­ro­veň pra­vom svetle. Ľu­dia (nie­len muži!) sú veľmi vi­zu­álni, ne­pod­ce­ňujte však aj ďal­šie zmysly. Ne­vhodný out­fit či ne­taktné a ne­džen­tl­men­ské sprá­va­nie vám môže raz a navždy za­vrieť dvere pred po­ten­ciál­nym vzťa­hom. Na za­čiatku ak­cií po­má­hame účast­ní­kom ot­vo­riť sa, či už pro­stred­níc­tvom prí­rod­ných esen­ciál­nych ole­jov (ja a môj ko­lega On­dřej Ne­směrák sa za­obe­ráme aro­ma­te­ra­piou), al­ko­ho­lic­kého opo­je­nia či prí­jem­nej spo­loč­nosti čle­nov Find L’Amour tímu a prí­jem­ných hos­te­siek. Účast­ní­kom vždy zdô­raz­ňu­jem, aby mali ot­vo­renú my­seľ a srdce a ne­chali sa uná­šať prú­dom Find L’Amour ener­gie. Práve tí, čo bý­vajú v úvode naj­viac ner­vózni, si to v ko­neč­nom dô­sledku, keď sa po­riadne uvoľ­nia, naj­viac užijú.

Veľ­kým tren­dom vo svete je blí­žiť sa k čo naj­väč­šej rov­nosti me­dzi mu­žom a že­nou. Do akej miery toto ovplyv­ňuje pro­ces hľa­da­nia si par­tnera a sa­motného ran­de­nia?

Rov­nosť me­dzi mu­žom a že­nou je dnes veľmi pre­tria­saná a často ne­správne po­cho­pená téma.  Niet sa po­tom čo ču­do­vať, keď ženy na seba pre­be­rajú muž­ské role a muži za­bú­dajú na svoju rolu sil­ného a do­mi­nant­ného ochrancu a lovca. Keď muž a žena ne­majú vy­vá­žené svoje muž­ské a žen­ské ener­gie a nie sú v sú­lade so svo­jim vnú­tor­ným mu­žom či vnú­tor­nou že­nou, vzni­kajú vo vzťahu k sa­mému sebe i k os­tat­ným rôzne prob­lémy. Na den­nej báze po­čú­vam od žien vety typu “muži sa ma boja”, a od mu­žov “že­nám nie je nič dobré”. Všetko je to o tom, akú vy­sie­late ener­giu. Ak žena vy­siela k mu­žovi ener­giu “ja všetko zvlád­nem sama, ja ťa vlastne ne­pot­re­bu­jem”, ne­môže sa po­tom ču­do­vať, keď sa jej muži strá­nia. Naši kli­enti majú ke­dy­koľ­vek v prie­behu hľa­da­nia par­tnera a pro­cesu ran­de­nia mož­nosť vy­užiť aj do­pl­n­kové služby Find L’Amour v po­dobe kou­čin­gov, osob­ných se­dení a te­ra­pií, kde pra­cu­jeme aj s té­mou muž­ských a žen­ských ener­gií.

11794633_948193101889975_8337049153835951724_o

Kli­en­tov máte z celého sveta. Toto môže vy­tvo­riť problémy čo sa týka ja­zyka ale aj kul­túry, viery alebo pred­sta­vách o bu­dúc­nosti. Ako sa sna­žíš pre­dísť týmto roz­die­lom?

Kaž­dého pred­stava o ide­ál­nom par­tne­rovi je iná (na­šťas­tie). Nie­kto chce vý­lučne par­tnera zo svo­jej kra­jiny, iného zase láka exo­tika. Ob­vykle platí, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú. Pro­ti­klady však ne­môžu spolu dl­ho­dobo fun­go­vať, ak ne­majú obaja par­tneri rov­naké sme­ro­va­nie. Rov­naké hod­noty a ži­votné pri­ority, po­dobné spi­ri­tu­álne vní­ma­nie sveta, kul­túrne zá­ze­mie, ja­zy­ková vy­ba­ve­nosť, rov­naký se­xu­álny drive, zá­ujmy či zhodné pred­stavy o vý­chove detí a plá­noch do bu­dúcna ušet­ria v ko­neč­nom do­sledku obom par­tne­rom veľa ener­gie. Na dru­hej strane som však za to po­čú­vať hlas svojho srdca a ne­dať sa pre­val­co­vať roz­umom, veď láska je láska.

Je jasné, že tvo­jou prácou ži­ješ a tvoje skú­se­nosti ti uká­zali ako chceš sme­ro­vať tvoju zo­znamku. Po­vedz nám však o tvo­jich za­čiat­koch.

Na­ro­dila som sa v roku 1984, podľa čín­skeho ho­ro­skopu som ko­mu­ni­ka­tívny, bys­trý a štedrý po­tkan. Už na zá­klad­nej škole som dá­vala ľudí do­kopy. Ni­kdy ne­za­bud­nem, ako sme v škol­skej dru­žine hrali hru, kde som ria­dila sku­pinu detí a roz­de­ľo­vala ich so slo­vami “ty pôj­deš s tým a ty s tým a ja si zo­be­riem tohto”. Keď sme sa hrali na Šíp­kovú ru­ženku, ľahla som si do kre­siel, po­ve­dala chlap­covi, ktorý sa mi pá­čil, ty bu­deš te­raz hrať princa, ktorý ma oslo­bodí, za­vrela som oči a ne­chala ho po­boz­kať ma a užiť si po­cit ví­ťazs­tva. Ťažká ro­man­tička v roli ma­na­žerky (smiech). V prie­behu ce­lej stred­nej školy som šéf­re­dak­to­ro­vala ča­so­pisu, ktorý som sama za­lo­žila. Ba­vilo ma ria­diť tím a re­a­li­zo­vať nové ná­pady viac-me­nej bez cu­dzieho za­sa­ho­va­nia. Už v tej dobe som ve­dela, že chcem mať jed­ného dňa vlastný biz­nis. Táto túžba sa zná­so­bila v za­mest­na­niach, kde som dá­vala práci veľmi veľa, ale ne­bola som do­sta­točne ohod­no­tená. Nech­cela som ot­ro­kár­čiť v pros­pech nie­koho iného. Sú ľu­dia, kto­rým stačí pl­niť sny iným, ja si pre­fe­ru­jem pl­niť svoje vlastné sny. Pra­covná skú­se­nosť, ktorá ma naj­viac po­su­nula sme­rom k match­ma­kingu bol rec­ru­it­ment, kde som ako he­ad­hun­ter mat­cho­vala ľudí s prá­cou ich snov. Naše pra­covné po­ho­vory ob­vykle skon­čili tým, že sa mi ľu­dia zdô­ve­ro­vali s veľmi osob­nými ve­cami. Šéf sa vždy hne­val, že idem prí­liš do hľbky, mňa tá hľbka ale ne­smierne ba­vila a fas­ci­no­vala.  Po­tom som pre­ces­to­vala polku sveta. Stretla som ob­rov­ské množ­stvo zau­jí­ma­vých a in­špi­ra­tív­nych ľudí. S nie­kto­rými z nich do­te­raz spo­lu­pra­cu­jem, na­prí­klad v rámci Find L’Amour am­bas­sa­dor prog­ramu, kde mi am­ba­sa­dori na pro­viz­nej báze do­ha­dzujú sin­gle ľudí z kra­jín, kde žijú. Stretla som sa­moz­rejme aj veľa pro­fí­kov vo svo­jom od­bore, od Shan­ghaja cez Lon­dýn až po New York, ktorí ešte zná­so­bili môj drive byť úspešná a po­zi­tívne ovplyv­niť ži­voty ľudí.

V akej ro­dine ste vy­ras­tala?

Mám veľmi dobrú karmu. Vy­ras­tala som v in­te­lek­tu­ál­nej, ot­vo­re­nej a li­be­rál­nej ro­dine, kde ro­di­čia – mama ria­di­teľka školy a otec vo­jak – sú do­dnes spolu. Mňa aj mo­jich sú­ro­den­cov ro­di­čia aj starí ro­di­čia pod­po­ro­vali v tom, čo nás ba­vilo. Boli prí­sni, ne­roz­maz­ná­vali nás, zá­ro­veň nám však dali pries­tor ísť vlast­nou ces­tou a použí­vať vlastnú hlavu. Keďže ma ne­nú­tili do toho, k čomu som ne­mala vzťah, o to viac som sa mohla ve­no­vať ak­ti­vi­tám, ktoré ma ba­vili, od tanca a hudby cez pí­sa­nie až po cu­dzie ja­zyky. Keď som na vy­so­kej po šty­roch ro­koch skú­ša­nia v po­sled­nom 5. roč­níku na­ko­niec zís­kala šti­pen­dium na štú­dium na jed­nej z naj­lep­ších me­diál­nych škol v Európe, ro­di­čia mi po­mohli zo­brať si po­žičku ako do­pl­nok ne­dos­ta­ču­jú­ceho šti­pen­dia. Za to, že ma tak dobre vy­cho­vali a ze mi dali vzde­la­nie, ktoré mi po­mohlo ot­vo­riť mnoho dverí doma i v za­hra­ničí, som im ne­smierne vďačná, sa­moz­rejme tak ako za mnohé ďal­šie veci. Boli síce aj časy, kedy sa len chy­tali za hlavu nad mo­jimi pre nich ne­po­cho­pi­teľ­nými úletmi od dob­rud­ruž­ných a ne­bez­peč­ných ciest sto­pom v Európe a Aus­trá­lii, cez vzťahy s cu­dzin­cami naj­roz­nej­ších ná­rod­ností až po roz­hod­nu­tie vstú­piť do ne­is­toty ne­sta­bil­ného príjmu a ri­zika, ale všetko sa to s nad­hľa­dom ustálo.

12744601_1050637991645485_9152834724004946965_n

Často spo­mí­naš tvoj tím ľudí a zdôraz­ňu­ješ ako je dô­le­žité si vy­brať tých správ­nych ľudí. Podľa čoho si si vy­brala ľudí do tímu?

Keď máte správ­nych ľudí na správ­nych mies­tach, úspech je za­ru­čený. Mám rada po­zi­tív­nych a pra­co­vi­tých ľudí s vy­so­kým IQ a EQ. Silný cha­rak­ter, za­hra­ničné skú­se­nosti a tí­mový spi­rit sú veľ­kou vý­ho­dou. Mu­sím vi­dieť, že sú za­pá­lení pre ob­lasť, v kto­rej chcú pra­co­vať. Nad­še­nie však ne­stačí, treba byť hlavne vy­trvalý a ne­ne­chať sa sko­liť pr­vým ne­ús­pe­chom, ako to bolo v prí­pade nie­koľ­kých ľudí s veľ­kým, ale ne­vy­uži­tým po­ten­ciá­lom, s kto­rými som sa mu­sela v prie­behu po­sled­ných dvoch ro­kov roz­lú­čiť. V ne­po­sled­nom rade mu­sia vi­dieť pri­danú hod­notu Find L’Amour a vstu­po­vať do hry s dob­rou mo­ti­vá­ciou.

Ceny za mat­ching služby nie sú naj­niž­šie preto pred­po­kla­dám, že aj kli­en­tela je podľa toho pro­fi­lo­vaná. Ako pro­pa­gu­ješ svoj biz­nis, aby si zau­jala zá­kaz­ní­kov a aby boli ochotní za­pla­tiť za tvoje služby?

Sna­žiť sa ur­čiť cenu lásky je ako ur­čo­vať cenu zdra­via. Pravá láska je po­dobne ako zdra­vie na ne­za­pla­te­nie. Ur­čite mi mnohí dajú za­pravdu, že ži­vot bez lásky (nie­len par­tner­skej) je iba oby­čaj­nou exis­ten­ciou. Svoju cie­ľovku, kto­rou sú in­te­li­gentní, ak­tívni a úspešní  ľu­dia vo veku 25 až 50 ro­kov hľa­da­júci se­ri­ózny a dl­ho­dobý vzťah, oslo­vu­jem pre­dov­šet­kým on­line ko­mu­ni­kač­nými ka­nálmi. Svoje služby ni­komu ne­vnu­cu­jem, som tu pre všet­kých, ktorí sú ot­vo­rení a od­hod­laní zme­niť svoj ži­vot k lep­šiemu a svoj sta­tus zo sin­gle na do­uble.

Čo sa týka vzťahu s kli­en­tom, ten musí byť vy­vá­žený. Aby sme sa do­stali k že­la­nému vý­sledku, je do­le­žité, aby obi­dve strany dá­vali do prí­padu rov­naké množ­stvo ener­gie. Nie je to len o pe­nia­zoch. Vý­sled­kom môže byť náj­de­nie sa­mého seba, čo vo fi­nále v 99% ve­die k náj­de­niu vhod­ného par­tnera.

Túžbu mať par­tnera by som pri­rov­nala k túžbe po­sta­viť si dom. Ak bu­dete len sní­vať o tom, že raz bu­dete mať dom, ale nič pre to ne­uro­bíte, ni­kdy ho ne­zís­kate. Ak však za­čnete tvrdo ma­kať sme­rom k vy­tú­že­nému cieľu a vlo­žíte do toho adek­vátne množ­stvo pros­tried­kov, nie je možné, že ne­us­pe­jete. Až ten dom po­sta­víte, mu­síte sa oň sta­rať. A tak je to aj so vzťa­hom. Nič sa ne­udeje samo od seba. Hlášky typu “to chce čas” sú len “kecy v kleci”.

11313065_930110343698251_5085878491395850800_o

Ne­vní­majú ľu­dia slovo zo­znamka ne­ga­tívne? Ja sama, keď to po­ču­jem si spo­me­niem na svoje Tin­der skú­se­nosti a ute­kám.

Nie je zo­znamka ako zo­znamka. Je ob­rov­ský roz­diel me­dzi on­line da­tin­gom či po­vr­ch­nými mo­bil­nými ap­li­ká­ciami a pri­vát­nym hľa­da­ním par­tnera va­šim osob­ným match­ma­ke­rom, ktoré je za­me­rané na kva­litu a nie kvan­titu. Každý vníma zo­znamky zo svojho uhla po­hľadu na zá­klade vlast­ných zá­žit­kov, skú­se­ností a in­te­li­genč­nej a emoč­nej ka­pa­city. Fak­tom zo­stáva, že dobrý match­ma­ker vám ušetrí ko­pec času a ener­gie rie­še­ním ši­tým priamo vám na mieru.

Si žena v biz­nise, čo veľmi ob­di­vu­jem. Čo si mys­líš, že sú tvoje naj­väč­šie pred­nosti, ktoré ti do­po­mohli do­siah­nuť úspe­chy?

Ja ob­di­vu­jem kaž­dého biz­nis­mana či biz­nis­manku, ktorí do­siahli svoj úspech tvrdou a poc­ti­vou prá­cou a ktorí si popri tom, že niečo vy­bu­do­vali, za­cho­vali svoju vlastnú tvár. Čo máte na mysli pod slo­vom úspe­chy? Pre mňa je naj­vač­ším úspe­chom to, že som zdravá, že mám slo­bodu žiť svoj ži­vot tak, ako chcem ja sama, že mám svoj ži­vot pevne vo svo­jich ru­kách a ne­ne­chám sa pa­sívne uná­šať prú­dom. Vždy som bola veľmi opti­mis­tická, cie­ľa­ve­domá s pev­nou vo­ľou, pra­co­vitá, se­ba­kri­tická, vždy som chcela in­špi­ro­vať a byť in­špi­ro­vaná, úp­rimne ma zau­jí­mal svet a ľu­dia… Me­di­tá­cia mi po­mohla ot­vo­riť sa, udr­žo­vať si nad­hľad, zba­viť sa stra­chu, byť em­pa­tic­kej­šia a ve­dieť sa na­la­diť na vl­novú dĺžku rôz­nych ty­pov ľudí. Do vienka som do­stala aj ob­rov­ský dar sil­nej in­tu­ície, ktorá je mo­jím naj­ver­nej­ším pria­te­ľom a ktorú ni­kdy ne­pod­ce­ňu­jem. Za svoju naj­vač­šiu pred­nosť v sú­vis­losti s biz­ni­som po­va­žu­jem pro­ak­tívny “can do” prí­stup, pri kto­rom nič nie je ne­možné. Pop­ri­tom zá­ro­veň pa­mä­tám na po­mi­nu­teľ­nosť všet­kého. Je­diné, čo si člo­vek so se­bou od­ne­sie do hrobu, sú pre­žitky v mysli, preto sa sna­žím o to, aby boli čo možno naj­po­zi­tív­nej­šie.

11224389_976500479059237_1330573365311496757_o

V tvo­jich plá­noch si spo­mí­nala mo­bilnú ap­li­ká­ciu. Ako sa bude od­li­šo­vať už od za­ve­de­ných ap­li­ká­cií ako Tin­der, OK­Cu­pid a po­dobne?

Ne­rada by som pred­bie­hala a ho­vo­rila o vajci pred­tým, než ho sliepka zne­sie. Trh je za­hl­tený po­vr­ch­nými mo­bil­nými ap­li­ká­ciami a my mo­men­tálne hľa­dáme spô­sob a pros­triedky, ako prísť na trh s nie­čím pre­vrat­ným, pr­vo­ra­dým cie­ľom čoho ne­bude zbo­hat­núť, ale dl­ho­dobo skva­lit­niť hod­notu ži­vota na­šej cie­ľo­vej sku­piny.

Na­ko­niec nám po­vedz ne­jaký vtipný zá­ži­tok, čo sa stal pri tvo­jom mat­chingu.

Vtip­ných zá­žit­kov by som mohla vy­sy­pať z ru­káva de­siatky, či už mo­jich vlast­ných alebo zá­žit­kov mo­jich kli­en­tov. V rých­losti mi te­raz na­padli kli­enti, ktorí uhá­ňali mňa sa­motnú; muž, ktorý sa na rande s kli­ent­kou tak­mer za­du­sil ry­ba­cou kos­ťou; kli­entka čo na pr­vej schôdzke str­čila mu­žovi po pár mi­nú­tach pod sto­lom nohu do rozk­roku; kli­entka čo utiekla z rande s naj­ku­ri­óz­nej­šou vý­ho­vor­kou; kli­ent, ktorý pre­ces­to­val za kli­ent­kou, ktorá na po­slednú chvíľu tri­krát zme­nila miesto schôdzky, nie­koľko kra­jín; muž, ktorý si pri­zval na prvé rande ba­viča; muž, ktorý ako­náhle sa do­zve­del vek kli­entky vzal ra­di­kálnu spia­točku; kli­ent, ktorý až do po­sled­nej chvíle ran­dil so štyrmi že­nami na­raz… Prí­be­hov je až-až, mys­lím, že svo­jim vnú­ča­tám bu­dem mať jed­ného dňa čo roz­prá­vať…

 

Zdroj fotky: ar­chív Ka­ta­ríny Něm­co­vej

 

Komentáre