Ach, ako veľmi rada by som všetky ženy pre­sved­čila o tom, že ak budú denne ro­biť ho­di­nové car­dio, ni­kdy ne­do­siahnu krásnu, vy­tva­ro­vanú po­stavu. Dievča, je­diné čo tým do­cie­liš je plo­chá riť, po­stupný od­por ku športu vše­obecne, pre­tože si za­pa­mä­táš, len tie ne­ko­nečné mi­núty, ktoré si po­sú­vala očami. Mala si blízko k in­far­ktu. Mala si po­cit, že ak to bude tr­vať ešte pár mi­nút, tak ťa do­mov od­ne­sie RZP ( rýchla po­moc ). Dobre viem, o čom pí­šem. Sama som ro­bila hlú­posti, sama som sa tý­rala páse.

Aj ja som sa bála dví­hať váhy. Aj ja som si mys­lela, že ak bu­dem dví­hať činky, tak bu­dem Ar­nold v žen­skom pre­ve­dení.

Jed­ného dňa, keď zo mňa znova tieklo ako z vo­do­vod­ného ko­hú­tika na mo­jom mi­lo­va­nom be­žia­com páse, som si po­ve­dala, že skú­sim to aj ja. Na svete je toľko žien, ktoré ne­dajú na činky do­pus­tiť a vy­ze­rajú lep­šie ako ja.

zdroj: unsp­lash.com

Na druhý deň som sa vrá­tila. A po­stupne som za­čala ob­ja­vo­vať, ako sa na­ozaj cvičí. Tré­ning som si pekne roz­lo­žila na sé­rie a opa­ko­va­nia. Vô­bec si ne­na­kla­dám na seba ob­rov­ské váhy, dám si toľko koľko uznám sa vhodné, no zase ne­be­hám po fitku s fa­reb­nými jed­no­ruč­kami.

Po pár týžd­ňoch sa moje telo za­čalo me­niť. Nech­cela som sa kon­tro­lo­vať, chcela som sa ne­chať prek­va­piť. To, čo som uvi­dela v zrkadle od­stu­pom času, ma ob­ralo o slová. Moje telo spev­nelo, zo­sil­nelo. Ko­nečne som si po­ve­dala: „ÁNO, TO ČO VI­DÍM TE­RAZ SA MI PÁČI!!!“

Ne­ve­rila som, že nie­kedy si cvi­če­nie s čin­kami tak veľmi ob­ľú­bim. Bála som sa, presne tak ako ty te­raz. Nech­cela som byť ne­chutne sval­natá. Je mi ľúto, že to­muto mýtu ešte stále verí tak veľké per­cento žien. Ver mi, ne­bu­deš kul­tu­ris­tka. Nie, ne­bu­deš pre­chá­dzať cez dvere bo­kom, lebo by sa tvoje ra­mená ne­zmes­tili.

Práve tým, že za­čneš na­ozaj cvi­čiť sa za­čneš ko­nečne cí­tim PO­HODLNE VO SVO­JOM VLAST­NOM TELE. Viem o čom ho­vo­rím. Zís­kala som se­ba­ve­do­mie, ne­han­bím sa uká­zať svoje telo. Mô­žem si do­vo­liť jesť viac, a vô­bec to na mne nie je vidno. Ne­ho­vo­rím, že car­dio je zlé, sama si ho za­ra­ďu­jem AŽ 1x do týždňa. Nie, sku­točne na viac­krát ma ni­kto ne­pre­svedčí. Od­beh­nem si svo­jich 5 km, a tým sa moje trá­pe­nie skon­čilo.

zdroj: unsp­lash.com

Ve­rím, že tý­mito riad­kami som ťa pod­po­rila a do­dala od­vahu k tomu, aby si ko­nečne do­siahla po­stavu svo­jich snov. Ja som na­šla to, čo ma na­pĺňa a baví. Ni­kdy sa ne­pre­ko­ná­vam, vždy sa te­ším na každý tré­ning.

Tak kašli na bez­výz­namné ho­diny na páse, a po­riadne si na­lož!

Good luck, baby.

Komentáre