Ke­dysi sa sako vní­malo len ako kú­sok, ktorý sa no­sil na sláv­nost­nej­šie prí­le­ži­tosti a pre ženy bol skôr tabu. Dnes je to však štý­lový kú­sok, ktorý do­la­díš na­ozaj k ho­ci­čomu a my sa te­šíme z jeho rôz­nych va­riant. Mi­mo­riadne sme si preto ob­ľú­bili práve ká­ro­vané sako.

Tak­tiež sú štý­lové ká­ro­vané kos­týmy, ktoré sú však voľ­nej­šieho strihu a mô­žeš k nim no­siť ako aj opätky, tak aj te­nisky či pol­to­pánky. Nie som zás­tan­com slova „must-have“, av­šak ver mi, že ak sa tvoj štýl vy­zna­čuje ľah­kým mi­ni­ma­liz­mom a zá­klad­nými far­bami, tento kú­sok bude mi­lým oži­ve­ním, ktoré bu­deš chcieť no­siť každý deň.

zdroj: the­au­gust­dia­ries.com

Nie­lenže ho mô­žeš no­siť na je­seň ako tenký ka­bát, ale aj cez leto si ho mô­žeš dať na­prí­klad ku kra­ťa­som, k cami topu alebo ku kla­sic­kému tričku. Tak­tiež dobre vy­nikne na svetri či ro­láku a s úz­kymi džín­sami. Vý­borné k nemu la­dia aj rôzne po­krývky hlavy. Mô­žeš zvo­liť ba­retku, ba­vl­nenú čiapku či ná­mor­nícku čiapku, ktorá je mo­men­tálne veľ­kým hi­tom se­zóny.

zdroj: we­he­ar­tit.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre