Ahoj, kočka
Tiež ješ mega zdravo? Vy­hý­baš sa tu­kom a slad­kos­tiam? Tri- či šty­ri­krát do týždňa cho­díš do po­silky? A tiež sa váha ru­čičky nie a nie po­hnúť sme­rom na­dol?

Možno sa ti to nezdá, ale v ta­kom prí­pade exis­tuje hneď nie­koľko mož­ných dô­vo­dov, prečo tvoja snaha ne­pri­náša žiadne ovo­cie. 🙂

 

Kla­meš samu seba.

Áno, čí­taš správne. Samu seba kla­meš v prí­pade, že si, dajme tomu, za­pi­su­ješ do ka­lo­ric­kých ta­bu­liek všetko, čo po­čas dňa zješ. Všetko si vá­žiš a presne zrá­ta­vaš. Za to ťa chvá­lim, skvelá voľba! Je su­per mať tieto veci pod kon­tro­lou.

Za­pi­so­va­nie je samo o sebe vý­borná po­môcka. Máš vďaka nemu pre­hľado všet­kom čo zješ a vieš si tak ustrá­žiť svoj ka­lo­rický prí­jem. To však len do chvíle, kým svoj nočný vý­jazd do chlad­ničky z ka­lo­ric­kých ta­bu­liek vy­ne­cháš, rov­nako ako pri­daný cu­kor do kávy, sla­dený ná­poj k obedu či “len jednu” ly­žičku nu­telly alebo ara­ši­do­vého masla. Ne­za­bú­daj, že cu­kor a tuky na teba striehnu na kaž­dom rohu a tieto tvoje ne­za­pí­sané a od­ig­no­ro­vané drob­nosti sa ve­dia veľmi rýchlo pre­ta­viť do pek­nej pneuma­tiky na brušku.
Mysli na to, že to, čo sa tebe te­raz javí ako jedna ly­žička, ti za týž­deň vie uro­biť aj ki­lový kýb­lik a to už je pekný ob­jem ka­ló­rií, ne­mys­líš? 😉

zdroj: pe­xels.com

„HOR­ŠIE AKO KLAM­STVO JE UŽ IBA SE­BA­KLAM.“

 

Ho­vo­ríš si, že čím viac bu­deš cvi­čiť, tým viac mô­žeš jesť.

Po­ve­dzme, že máš pravdu. A po­ve­dzme tiež, že tvoj vý­daj je väčší než tvoj prí­jem. Ale vieš to ur­čite? Ako a od­kiaľ vieš, že za ten 15mi­nú­tový beh mô­žeš sprás­kať celú mar­ci­pá­novú bon­bo­ni­éru? Hm?
Na­bu­dúce sa skús za­mys­lieť, či výška od­meny na­ozaj zod­po­vedá tvo­jej drine v po­silke a či tou slad­kos­ťou alebo čip­sami ná­ho­dou nej­deš len sama proti sebe.

✿✿✿

Máš prí­liš veľa stresu.

Všimla si si nie­kedy, že keď si v strese, máš ten­den­ciu alebo vô­bec ne­jesť, alebo jesť úplne ne­zdravé a tu­kom na­sý­tené jedlá? Vieš prečo tomu tak je? Stre­sový hor­món „kor­ti­zol“ (tvo­rený v stred­nej vrstve na­dob­lič­ko­vej kôry) je sti­mu­lan­tom tvo­jej chuti do jedla. Takže čím viac stresu máš, tým viac kor­ti­zolu máš, a tým teda viac zlého jedla bu­deš kon­zu­mo­vať. Na­vyše sa v ta­kejto chvíli zvy­šuje aj pro­duk­cia che­mic­kých zlú­če­nín, čiže ne­uro­pep­ti­dov Y (ne­uro­pep­tid Y je pep­tid tvo­rený 36 ami­no­ky­se­li­nami), ktoré zvy­šujú tvoju chuť do jedla a zni­žujú tak aj tvoj ener­ge­tický vý­daj.

zdroj: https://unsp­lash.com

PRE ÚPLNE JED­NO­DU­CHÉ PO­CHO­PE­NIE – PRÍ­LIŠ VEĽA STRESU MÔŽE ZA­STA­VIŤ CELÚ TVOJU SNAHU SCHUD­NÚŤ.

TIP: Snaž sa na­ďa­lej ak­tívne žiť a cvi­čiť a ob­klo­puj sa len ľuďmi, ktorí ti ne­spô­so­bujú stres.  Viem, v dneš­nej dobe je ťažké, no o to vzác­nej­šie je mať pri sebe ľudí, na kto­rých je spo­ľa­hnu­tie, ale pre­dov­šet­kým zá­bava. 🙂

✿✿✿

Ne­máš do­sta­tok spánku.

Pre mňa je ne­dos­ta­tok spánku na­prí­klad presne to, čo v znač­nej miere ovplyv­ňuje kva­litu mo­jich tré­nin­gov. Vtedy som ne­svoja, mr­zutá, ner­vózna… a predsa ne­exis­tuje nič hor­šie ako ner­vózna žena, nie tak?
Treba však brať do úvahy, že pro­ces re­ge­ne­rá­cie po na­má­ha­vom cvi­čení na­stáva práve po­čas spánku. Takže v prí­pade, že tvrdo tré­nu­ješ a na­be­ráš sva­lovú hmotu, dbaj na to, aby si mala na­ozaj do­sta­tok spánku.
Za­chá­dzať do de­tai­lov tý­ka­jú­cich sa hor­mó­nov je as­poň na tri články, preto len v skratke: v prí­pade ne­dos­tatku spánku si pri­vá­dzaš ner­vo­zitu, s tým spo­jený ďalší stres, opäť zvý­šiš kor­ti­zol v tele a ta­dááá, mô­žeš sa ču­do­vať, že stále pri­be­ráš…

zdroj: pe­xels.com

Ne­pi­ješ dosť vody.

Keď si de­hyd­ro­vaná, tvoje ob­ličky ne­môžu po­riadne a správne fun­go­vať. Ne­dos­ta­tok vody v tvo­jom tele má za ná­sle­dok nie­koľko prob­lé­mov. Od prob­lé­mov schud­núť, cez ne­prí­jemnú záp­chu, su­chú pleť, una­ve­nosť,…
Preto sa snaž mať pri sebe vždy do­sta­tok vody. Maj tiež na pa­mäti dô­le­ži­tosť pra­vi­del­nosti pi­tia. Snaž sa piť čas­tej­šie po­čas dňa. Do­be­hnúť ve­čer dvomi lit­rami mi­ne­rálky za­meš­kaný re­žim po­čas dňa, ti vô­bec ne­po­môže.

Takže už po­znáš as­poň pár mož­ných dô­vo­dov, pre ktoré sa ti ne­darí schud­núť. Sa­moz­rejme, ta­kýchto dô­vo­dov môže byť oveľa viac – od zlého je­dál­nička až po zle na­sta­vený cvi­čebný prog­ram.
Preto sa ok­rem pra­vi­del­ného cvi­če­nia (si­lo­vého alebo kar­dio cvi­če­nia) mu­síš aj čisto a zdravo stra­vo­vať, do­dr­žia­vať pra­vi­delný as­poň osem­ho­di­nový spá­nok a mi­ni­ma­li­zo­vať stre­sové fak­tory, ktoré by mohli ovplyv­niť tvoj zdravý ži­votný štýl.

Viem, že tento člá­nok bol ma­li­linko od­bor­nejší než tie os­tatné, no ur­čite stál za to.
Ak aj tebe po­mo­hol zis­tiť v čom je prob­lém, prí­padne si sa stretla s úplne iným prob­lé­mom, pre ktorý si ne­chudla, ur­čite sa oň s nami po­deľ. Možno po­mô­žeš ďal­šej kočke z Pink Iron Lady te­amu
Svoj ko­men­tár mô­žeš ne­chať pod člán­kom 🙂

 

ŽE­LÁM TI KRÁSNY DEŇ!

Viac po­dob­ných fit člán­kov náj­deš TU

Komentáre