Ak sa aj ty tú­žiš as­poň na chvíľu pre­niesť z upo­náh­ľa­ného cha­osu do ča­ro­vného mesta pl­ného nád­her­nej kul­túry a pa­mia­tok, vy­chut­naj si Pa­rí­žom in­špi­ro­vaný, oča­ru­júci a ele­gantný make-up, ktorý ťa správne na­ladí. Jed­no­du­chý a veľmi so­fis­ti­ko­vaný look pri­stane kaž­dej z nás a zdô­razní našu pri­ro­dzenú krásu.

Značka Sot­hys Pa­ris, ktorá je sy­no­ny­mom lu­xusu, pred­sta­vuje novú make-up ko­lek­ciu na je­seň – zimu 2018/2019. Li­mi­to­vaná edí­cia pred­sta­vuje všetko, čo dnešná žena po­tre­buje, preto sme sa roz­hodli in­špi­ro­vať ich no­vou ko­lek­ciou a pred­sta­viť ti všetko, čo sa pri na­sle­du­jú­com ná­vode oplatí vy­skú­šať.

1. Do­ko­nalé obo­čie

Zá­kla­dom dobre vy­ze­ra­jú­ceho a do­ko­na­lého lo­oku je bez­chybne upra­vené obo­čie. Dô­le­žité je vy­kres­liť správnu lí­niu a vy­pl­niť prázdne miesta. Na to ti vy­ni­ka­júce po­slúži tenká vy­ťa­ho­va­cia ce­ruzka, no ak tú­žiš po obočí s hod­váb­nym a pri­ro­dze­ným po­vr­chom, siahni po tieni na obo­čie. Ten náj­deš 2 dvoch uni­ver­zál­nych od­tie­ňoch, ktoré zvý­raz­nia a zo­sil­nia pri­ro­dzený ob­jem tvojho obo­čia.

2. Jed­no­du­chá čierna linka

Čo je ty­pic­kej­šie pre pa­ríž­sku ele­gan­ciu ako so­fis­ti­ko­vaná očná linka? Sot­hys v ak­tu­ál­nej ko­lek­cii pri­náša uni­kátnu ka­li­gra­fickú linku pre do­ko­nalý matný a dl­ho­trva­júci sty­ling očí. Pres­nosť do­siah­neš vďaka ten­kej pls­te­nej špičke a ori­gi­nál­nemu obalu pris­pô­so­be­nému in­tu­itív­nemu dr­ža­niu. Preto je vhodná pre všetky z nás, kto­rým to nejde vždy úplne podľa pred­stáv.

3. Zvodný rúž

Rúž do­ko­nale vy­z­dvihne žen­ský pô­vab a krásu kaž­dej z nás. Ak­tu­ál­nym hi­tom sú matné rúže, kto­rých vý­ber ne­smieš pod­ce­niť. Ok­rem farby si daj po­zor aj na to, aby rúž prí­liš ne­vy­su­šo­val. Ak siah­neš po mat­nom rúži od Sot­hys, ok­rem kom­fort­ného za­ma­to­vého po­citu za­ha­líš svoje pery hl­bo­kou far­bou s in­ten­zívne mat­ným vzhľa­dom. Čer­vená patrí k ove­re­nej kla­sike, no ak máš rada zmeny, za­me­raj sa na žia­rivo fia­lový od­tieň, ktorý patrí k ho­rú­cim tren­dom.

View this post on Ins­ta­gram

Bem me­iga, às ve­zes. 🧚🏼‍♀️

A post sha­red by Amanda Hum­mer (@hum­mer_aj) on

4. Fi­xá­cia

Dô­le­žitý krok, ktorý veľa z nás ig­no­ruje. Ak máš v pláne dl­hší po­byt mimo domu, siahni po trans­pa­rent­nom púdri, ktorý pre­dĺži vý­drž tvojho make-upu. Ide­álne s ľah­kou hod­váb­nou tex­tú­rou, ktorá ti pleť prí­liš ne­za­ťaží.

5. Dô­le­žitý je de­tail

Zá­ve­rečnú bodku tvojmu lo­oku do­dajú upra­vené nechty, ktoré zo­hrá­vajú veľkú úlohu. Zlaď farbu nech­tov s rú­žom na do­sia­hnu­tie jed­not­ného lo­oku. Siahni po la­koch, kto­rých zlo­že­nie ti pros­peje a sú obo­ha­tené o vi­ta­míny pre ochranu a vý­živu.

View this post on Ins­ta­gram

1 or 2?

A post sha­red by Nail Sunny (@nail_sunny) on

Člá­nok vzni­kol  v spo­lu­práci so Sot­hys Pa­ris

Komentáre