Staň sa na toh­to­roč­nom fes­ti­vale ne­odo­la­teľ­nou femme fa­tale! Naša Ber­nie si pre teba pri­pra­vila make-up tu­to­rial, vďaka kto­rému vy­kúz­liš do­ko­nalý look.

Toto leto ťa čaká na Slo­ven­sku hneď nie­koľko na­du­pa­ných fes­ti­va­lov, me­dzi kto­rými ne­chýba Po­hoda ani Grape. Každý rok ich nav­štívi nie­koľko ti­síc náv­štev­ní­kov, ktorí sa chcú ba­viť a aj zo­zná­miť. Možno práve na kon­certe pod ho­lým ne­bom sa stret­neš so svo­jou bu­dú­cou po­lo­vič­kou, preto sa oplatí in­ves­to­vať do tvo­jej vi­záže.

Naša Ber­nie si pre teba pri­pra­vila skvelý ná­vod, ako si vy­kúz­liť do­ko­nalý fes­ti­va­lový make-up. Vy­sta­číš si len s pár pro­duk­tami z dm-dro­ge­rie markt, za ktoré ne­ut­ra­tíš celý „ma­je­tok“. Čo po­vieš, ideš do toho? 🙂

Lí­če­nie od Ber­nie sa skla­dalo z nie­koľ­kých jed­no­du­chých kro­kov. Najprv si na­niesla pod­kla­dovú bázu, „BBC“ krém a ko­rek­tor ro­zot­rela po­mo­cou štetca, po­tom všetko za­fi­xo­vala púd­rom a na­niesla farbu na líčka. Na­sle­do­valo kon­tú­ro­va­nie a úp­rava obo­čia. Na­ko­niec sa pus­tila do oč­ných tie­ňov. Po­u­žila nie­koľko fa­rieb, ktoré pod­čiarkla ume­lými mi­hal­ni­cami. Na pery si na­niesla ne­ná­padný rúž. Celú vi­záž ozvlášt­nila trb­liet­kami, ktoré umiest­nila na lícne kosti.

Ber­nie vo vi­deu po­u­ží­vala nie­koľko rôz­nych pro­duk­tov z dm dro­ge­rie markt. Znač­kám, kto­rým je verná sú na­prí­klad Al­verde, L´Oréal, Cat­rice, Rim­mel  alebo Bour­jois. Vo vi­deu náj­deš presné názvy kaž­dého jed­ného vý­robku de­ko­ra­tív­nej koz­me­tiky, ktorý Ber­nie ap­li­ko­vala na tvár.

Svoj fes­ti­va­lový look mô­žeš do­pl­niť krás­nymi účesmi od Ber­nie, ktoré náj­deš v na­šom star­šom článku.

Komentáre