Ni­kto ne­mladne. To je fakt, s kto­rým sa nedá nič uro­biť. No čo sa dá ovplyv­niť, je rých­losť tohto pro­cesu. S pri­bú­da­jú­cimi rokmi na tvári pri­bú­dajú aj vrásky (na čom nie je ab­so­lútne nič zlé). Ale ak chceš, aby ti tvoja tvár a po­kožka os­tala vy­pnutá čo naj­dl­h­šie, mala by si skú­siť toto jed­no­du­ché cvi­če­nie.

Nová štú­dia ne­uro­ved­cov od­ha­ľuje, aké cvi­če­nie je naj­lep­šie na to, aby tvoj vzhľad vy­ze­ral mla­distvo, čo naj­dl­h­šie. Tvr­dia, že pro­ces star­nu­tia do­ká­žeš spo­ma­liť s týmto jed­no­du­chým cvi­če­ním. 

V kaž­dom veku je po­trebné vy­ko­ná­vať ne­jaké cvi­če­nie na to, aby sme boli fy­zicky fit. A nie len to, po­zor by si si mala dá­vať aj na svoje psy­chické zdra­vie. Ak­ti­vita ti na­vyše po­máha re­du­ko­vať ri­ziko vzniku de­men­cie vo vyš­šom veku. Ho­ci­jaká čin­nosť, ktorú vy­ko­ná­vaš rada ti v tomto po­môže. Vedci však zis­tili, že úplne naj­lep­šie cvi­če­nie je TA­NEC. Ta­nec je šport, ktorý mô­žeš vy­ko­ná­vať na rôz­nych zá­ťa­žo­vých úrov­niach. Práve preto vy­ho­vuje aj star­ším ľu­ďom.

Prie­beh expe­ri­mentu

Expe­ri­ment spo­čí­val v tom, že ne­uro­vedci po­rov­ná­vali úči­nok kla­sic­kého fit­ness tré­ningu s tan­com. Vý­sledky po­tom na­vzá­jom po­rov­ná­vali. Pra­co­vali s 52 star­šími a zdra­vými ľuďmi, kto­rých ná­hodne roz­de­lili do fit­ness sku­piny a ta­neč­nej sku­piny. Fit­ness prog­ram po­zos­tá­val hlavne zo si­lo­vého cvi­če­nia, vy­trva­lost­ného tré­ningu a pre­cvi­čo­va­nia fle­xi­bi­lity. Na dru­hej strane ta­nečná sku­pina pra­vi­delne me­nila cho­re­o­gra­fie, ktoré sa mu­seli účast­níci na­učiť. Po­čas štú­die zis­tili, že u oboch sku­pín sa zvý­šila ak­ti­vita v hip­po­campe. Táto ob­lasť mozgu je zod­po­vedná za ba­lans, pa­mäť a je spo­jená so spo­ma­le­ním star­nu­tia. Ta­nečná sku­pina vy­ka­zo­vala vyš­šiu ak­ti­vity vo via­ce­rých čas­tiach hip­po­campu. Toto do­ka­zuje, že ta­nec je lepší v spo­ma­lení star­nu­tia v po­rov­naní s vy­trva­lost­ným tré­nin­gom.

Za­čni už dnes

Ur­čite sa v tvo­jom okolí na­chá­dzajú ne­jaké ta­nečné kurzy, do kto­rých sa mô­žeš pri­hlá­siť. Je to zá­bavné a na­vyše spoz­náš veľa no­vých ľudí. A ak sa ti ná­ho­dou do toho nechce, tan­co­vať mô­žeš aj doma. Pusti si hudbu a ne­chaj sa ňou uná­šať, alebo si nájdi ne­jaké ta­nečné vi­deo, ktoré ťa na­učí kroky. Mož­ností je na­ozaj ne­úre­kom a vôľa spo­číva na tebe. Tak smelo do toho!

 

Zdroj: the­po­we­rof­si­lence.co

Komentáre