Je po­hodlná a teplá takže presne vhodná do tohto je­sen­ného, sych­ra­vého po­ča­sia a je úplne jedno, či pre­fe­ru­ješ špor­to­vej­šiu, alebo ele­gan­tnej­šiu módu. Vy­zerá skvelo v kaž­dej z mož­ností, a tak si mô­žeš mi­kinu ob­liecť na­ozaj kde­koľ­vek! Nie je prob­lém ak ju zvo­líš k svo­jej ob­ľú­be­nej, pú­zdro­vej sukni a lo­dič­kám (čo ur­čite ne­bol nie­kedy bežný spô­sob no­se­nia mi­kiny a čo­raz viac si tento spô­sob u nás na­chá­dza ob­ľubu), alebo k dží­nám, te­nis­kám a ba­tohu. I keď mi­kina nie je veľmi sexy kús­kom v na­šom dám­skom šat­níku, niž­šie ti pri­ná­šam in­špi­rá­cie a spô­soby ako ju no­siť aj v prí­pade že sa chceš cí­tiť žen­sky.

     Dnes už v ob­cho­doch náj­deš na­ozaj rôzne ma­te­riály a látky z kto­rých sú mi­kiny ušité, nie­ktoré sú pev­nej­šie a ob­le­čené mierne stoja, iné sú z bež­ného tep­lá­ko­vého ma­te­riálu. Kaž­do­pádne, tu sa ná­pa­dom me­dze ne­kladú a tak sa ne­chaj uniesť svo­jou kre­a­ti­vi­tou a ob­leč sa po­hodlne, svoj­sky a ta­kouto kom­bi­ná­ciou mi­kiny na­ozaj tren­dovo a kom­for­tne. Veď kre­a­ti­vite sa ni­kdy me­dze ne­kladú..

..a ne­za­bú­daj, že v jed­no­du­chosti je ča­sto­krát veľká krása :)…

     2a0b9a34f01517d7f436551b81f30446    1a0cf77b62cf71edf07de23e0ecb31d9    0018ea567ae8cc536a67787b455d1256

   c77e895bb12c9c6aff75dea0074e92bf      697422782c90afdf91be61ba4550db9f
ea9366e53ecb362b776832c169d9797a         faecb56a1659ab4f8e6a3358f1c63c86

 

 

 

Komentáre