Leto je v pl­nom prúde a kaž­do­roč­nou di­le­mou mno­hých žien v tomto ob­dobí je vý­ber pla­viek. Mu­sia dobre vy­ze­rať na po­stave, ale hlavne ísť s tren­dom!

Ho­rú­cim hi­tom sú jed­no­dielne plavky, ktoré za­žili boom už mi­nulý rok. Tento rok zo­stá­vajú v top voľbe a na trhu ich možno do­stať v kaž­dom ob­chode a v tých naj­rôz­nej­ších pre­ve­de­niach. In­špi­rá­ciou ku kúpe či ich no­se­niu ti môžu byť aj so­ciálne siete, ktoré sú plné fo­to­gra­fií. My sme vy­brali nie­koľko zná­mych Slo­ve­niek, ktoré ich roz­hodne no­siť ve­dia. Vlast­níš aj ty tento trendy kú­sok?

Re­ady for sum­mer 👙 @ver­sace #short­leg­san­di­lo­vet­hem 🤫

A post sha­red by Do­mi­nika Ci­bul­kova (@do­mi­ci­bul­kova) on

Po­zdra­vu­jem 🌴 @be­pon.sk 👙

A post sha­red by MISS Slo­ven­sko 2018👑 (@do­mi­ni­kag­rec) on

Komentáre