Na­ozaj úplne inak. Po­zrieš sa do zrkadla a uvi­díš novú osobu. Osobu, ktorá za­budla. Za­budla na všetko zlé, čo sa v jej ži­vote udialo.

Možno od­mie­tol on Teba a možno práve Ty jeho. Čo ak ste boli spolu už prí­liš dlho, no akosi to ne­vyšlo. Možno sa bu­dete trá­piť obaja, alebo len Ty.. Kto vie, ako to na­ozaj bolo. Ale ja jednu vec viem ur­čite. Po tom všet­kom, čo sa v Tvo­jom ži­vote udialo, bu­deš Ty tá, ktorá sa prvá po­hla z jed­ného miesta ďa­lej. A za­budla. Ty si v tom prí­pade jasný ví­ťaz.

Zví­ťa­zíš nad všet­kými spo­mien­kami a bo­les­ťou, ktorá Ťa su­žo­vala. Tvoju tvár bude zdo­biť ten najk­rajší úsmev, ktorý v tú chvíľu bude pat­riť len Tebe. Po­city na duši budú znova o niečo kraj­šie. Ne­bu­deš už pre­mýš­ľať nad slo­vami čo ak.. 

Keď sa bu­deš pre­chá­dzať ve­čer­ným ná­mes­tím v svetle lámp, bu­deš sa usmie­vať. Tvoje myš­lienky sa znova stanú fa­reb­nej­šie a kraj­šie. Bu­deš to Ty. Znova silná a usmiata. Stret­neš svo­jich blíz­kych pria­te­ľov a opäť to bude všetko také, ako pred­tým.

Na­ozaj.

pi­xa­bay.com

Ale vlastne, čo ten veľký fa­rebný park s fon­tá­nou v strede? Keď si v je­den piat­kový ve­čer mala na sebe jeho veľkú čiernu mi­kinu s bláz­ni­vými ob­ráz­kami a ka­puc­ňou na hlave? Bola Ti zima a spo­ločne ste se­deli na veľ­kej dre­ve­nej la­vičke? So spo­mien­kami na jeho úsmev a vtipy, kto­rými sa sna­žil sprí­jem­ňo­vať všetky tie spo­ločné chvíle?

Možno to bude mr­zieť.. Ale ur­čite v sebe po­cí­tiš niečo, čo Ti jed­no­značne na­po­vie, že už je dobre.

Ak sa bu­deš pre­chá­dzať tým par­kom, bu­deš to vní­mať inak. Možno sa nad tým všet­kým usme­ješ, no ur­čite Ti chladné myš­lienky ne­za­pla­via hlavu. Bu­deš ve­dieť, že to už ne­bude stáť za to, aby si sa mala ďa­lej ešte trá­piť.

Ur­čite si dlhú dobu ne­vy­po­ču­ješ žiadnu pie­seň, ktorá by Ti ho pri­po­mí­nala. No keď bu­deš ve­dieť, že všetko je už iné a lep­šie, vy­po­ču­ješ si ju. A s úsme­vom na tvári. Lebo ur­čite Ti bude môcť pri­po­me­núť rôzne iné myš­lienky, ktoré budú sú­vi­sieť aj s inými ľuďmi.

Na­ozaj.

Pro­sím ne­za­budni, možno to ešte chvíľu po­trvá, no bude to všetko opäť v po­riadku. 

Komentáre