Otázky, ktoré si kla­dieme po roz­chode nám v ten mo­ment prídu veľmi dô­le­žité a ži­votu veľmi po­trebné. Ne­skôr však po­cho­píme, že zmy­sel mali len v tú danú chvíľu, kedy sme sa cí­tili opus­tení a veľmi zra­ni­teľní. 

Je úplne ľud­ské a pri­ro­dzené, aby sme sa vy­spo­ria­dali so smút­kom po svo­jom. Každý tr­píme inak, každý máme právo byť na­štvaný a smutný. Je v po­riadku, ak po­tre­bu­jeme čas pre seba. Iba tak do­ká­žeme po­cho­piť veci, kto­rými sme si mu­seli prejsť a pri­jať ich. Nič nie je dô­le­ži­tej­šie ako pri­jať ich po­u­čiť sa z nich.

„Láska je vždy krásna, aj keď je ne­šťastná.

Na­učí vás chá­pať os­tat­ných.“ – Edith Piaf

flickr.com

„Po­kiaľ sme boli stvo­rení, aby sme boli spolu, boli by sme spolu.“ – z filmu The Vow

Ver, že jed­ného dňa ti všetky tie ne­pekné dni a tvoja bo­lesť budú dá­vať zmy­sel. Áno, znie to ako klišé, ale je to tak. To klišé je prav­divé. Ni­koho by ne­ba­vilo žiť ži­vot, ktorý je ne­us­tále do­ko­nalý a vtipný. Mu­síme pre­žiť dni v stra­chu, opus­tení, len sami so se­bou. Je to dô­le­žité, aj keď vtedy to tak ne­vní­mame.

Jed­ného dňa príde do tvojho ži­vota nie­kto, pri kom si uve­do­míš, prečo to ni­kdy ne­vyšlo s ni­kým iným. Ver mi. Príde. Ne­vieš kedy, ne­vie to ni­kto. No keď to príde, bu­deš o tom ve­dieť. Vtedy po­cho­píš, prečo si si mu­sela prejsť zlými skú­se­nos­ťami a se­bec­kou lás­kou. Vtedy ti to všetko bude dá­vať zmy­sel, ty sa len usme­ješ a bu­deš šťastná.

flickr.com

Učíme sa každý deň. V práci, v škole, pri pria­te­ľoch. Ty si sa veľa na­učila o láske. Vieš o nej veľa, vieš akú chceš, vieš, aká je pre teba naj­lep­šia, vieš jej dobré vlast­nosti aj zlé. Vieš ju ospe­vo­vať, vieš sa na ňu po­zrieť re­a­lis­ticky. Vieš o nej veľa. Chceš ju vo svo­jom ži­vote. A ona príde.

Ne­ho­vo­rím, že to s ním bude jed­no­du­ché, no bude to stáť zato. Ne­oča­ká­vaj, že te­raz príde do­ko­nalý princ na bie­lom koni, ktorý bude bez chýb a ty už sa ni­kdy ne­bu­deš trá­piť ani hne­vať. Bu­deš. Nik nie je do­ko­nalý, no on bude ten, pri kto­rom po­cho­píš, prečo to ne­vyšlo s tými pred ním.

Komentáre