Väč­šiu čas leta máme už za se­bou, no ešte stále máš šancu niečo sti­hnúť. To, čo by to malo byť ti pre­zradí zna­me­nie, v kto­rom si na­ro­dená. Nájdi to svoje a čí­taj.

Ba­ran: sú­streď sa na svoje zdra­vie a pri­ority

Je čas znova sa trošku skon­so­li­do­vať. Za­čni cvi­čiť, uprav si stravu a na­píš zo­znam vecí, ktoré mu­síš uro­biť. Ko­niec leta by sa mal niesť v du­chu de­to­xi­ká­cie a očisty.

@i.s.ne­squik #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Býk: uspo­ria­daj party na oslavu ukon­če­nia leta

Leto je čas, kedy sme od­via­za­nejší, uvoľ­ne­nejší a rad­šej sa za­bá­vame. Preto by si ko­niec leta mala oslá­viť veľ­kou party so svo­jimi pria­teľmi.

Blí­že­nec: zve­ľa­ďuj svoje bý­va­nie

Ná­vrat z do­vo­lenky býva nie­kedy ťažký. Za­be­hnúť sa do kaž­do­den­nej ru­tiny sa nám nechce. Kon­com leta sa snaž za­pra­co­vať na svo­jom bý­vaní. Nech je to miesto, kde náj­deš svoje úto­čisko a rada sa tam vra­ciaš.

Rak: vy­jadri sa pro­stred­níc­tvom ume­nia

Nájdi svoj oso­bitný spô­sob se­ba­re­a­li­zá­cie, pro­stred­níc­tvom kto­rého mô­žeš vy­jad­riť svoje myš­lienky a emó­cie. Ma­ľuj, kresli, na­píš knihu. Vy­ber si to, k čomu máš najb­liž­šie.

Lev: ob­klop sa dra­hými ve­cami

Ko­niec leta je čas, kedy sa mô­žeš roz­maz­ná­vať. Možno tak do svojho ži­vota pri­tiah­neš ešte viac lu­xusu.

Panna: zmeň svoj imidž

Po­zri sa po­riadne do zrkadla. Čo by si na sebe chcela zme­niť? Ak už dlho tú­žiš po zmene účesu, či no­vom te­to­vaní, ko­niec leta je čas, kedy ti hviezdy prajú. Tak smelo do toho.

@its­not­so­nia #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Váhy: ve­nuj sa du­chovnu

Staň sa viac ve­do­mou. Nájdi po­koj a rov­no­váhu, možno aj pro­stred­níc­tvom me­di­tá­cie. Joga je skve­lým ná­stro­jom, ako na­be­hnúť na vlnu se­ba­poz­na­nia.

Škor­pión: za­poj sa

Možno je to par­tia ľudí, ktorí sa ve­nujú rov­na­kým zá­ľu­bám ako ty, alebo krú­žok na výške, kam si sa chcel dlho pri­po­jiť. Po prí­pade ne­jaká or­ga­ni­zá­cia, kam ťa to dlho ťahá. Svet ťa jed­no­du­cho po­tre­buje, staň sa sú­čas­ťou nie­čoho, čo má zmy­sel.

Stre­lec: „roz­toč to“ v práci

Kon­com leta by si sa mala ve­no­vať svoje ka­ri­ére. Ne­boj sa ro­biť veľké kroky, hviezdy ti prajú a pod­po­rujú ťa. Roz­behni to na­plno a ukáž, čo sa v tebe skrýva. Nech je tvoja práca zá­ro­veň aj tvo­jím ko­níč­kom.

Ko­zo­ro­žec: odíď z mesta a zaži dob­ro­druž­stvo

Pri tvo­jej pra­co­vi­tosti si ur­čite celé leto ma­kala. No ne­mô­žeš si do­vo­liť zmeš­kať prí­le­ži­tosť vy­pnúť a užiť si trošku voľna. Ešte stále je čas ob­jed­nať si ne­jaký last mi­nute a ísť nie­kam ďa­leko preč (od svo­jej práce a po­vin­ností), kde do­ká­žeš as­poň na chvíľku vy­pnúť.

Vod­nár: ob­jav svoju se­xu­alitu

Pre­cíť to. Zisti, čo ťa baví a vzru­šuje. Ko­niec leta je ako stvo­rený na nové ro­man­tické zá­žitky. Za­me­raj sa na svoje telo a túžby. Ro­zo­znaj svoju sexy stránku a uspo­koj to, po čom prahne.

Ryby: stráv kva­litný čas so svo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou

Ko­niec leta je pre teba ča­som upev­ňo­va­nia vzťa­hov. Preto si dobre pa­mä­taj na všet­kých, ktorí pre teba veľa zna­me­najú a stráv s nimi čas. Ak máš nie­koho, s kým už dl­h­šie ran­díš, je čas, aby ste sa dali do­kopy. A ne­za­budni ľu­ďom po­ve­dať, čo pre teba zna­me­najú.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre