Ba­ran:

Bu­deš vo vzťahu s nie­kým, o kom sa bu­deš sna­žiť pre­sved­čiť že je ten pravý aj keď vieš, že  od teba chce len prí­le­ži­tostný sex a ne­bude to viesť k trva­lému vzťahu.

Býk:

Bu­deš mať svoj vnú­torný boj me­dzi lás­kou a ka­ri­é­rou. Na­plá­nu­ješ si obe­to­vať tvoje veľké šance v práci len kvôli tomu, aby si strá­vila pár chvíľ s nie­kým, do koho si za­mi­lo­vaná a na­ko­niec sa pre­sta­neš sta­rať o všetko os­tatné.

Blí­ženci:

Stra­tíš kúsky svojho ja. Za­čneš po­čú­vať inú hudbu, za­čneš no­siť iné ob­le­če­nie a jesť rôzne jedlá, ktoré si pred­tým ne­mala rada, aby si za­pô­so­bila na nie­koho, o kom si mys­líš, že ťa bude mať rád.

Rak:

Bu­deš za­ned­bá­vať svoje vlastné po­treby len preto, aby si sa po­sta­rala o iných, pre­tože si stále mys­líš, že ne­zišt­nosť je kľú­čom od ich lásky k tebe.

zdroj: unsp­lash.com

Lev:

Uva­žu­ješ o tom, že spra­víš zá­sadnú zmenu ži­vota pre svoju lásku ži­vota. Niečo ako zmena práce alebo to, že pre­ces­tu­ješ celý svet. Ne­bu­deš ro­biť ra­ci­onálne roz­hod­nu­tia, pre­tože nech­ceš stra­tiť svoju lásku.

Panna:

Chys­táš sa pred­stie­rať, že si úplne v po­hode s prí­le­ži­tost­ným alebo s „tak­mer“ vzťa­hom. Bu­deš sa ho dr­žať zu­bami nech­tami aby si sa vy­hla jeho strate, pre­tože s ním sa cí­tiš lep­šie ako o sa­mote.

Váhy:

Zme­níš svoj vzhľad. Možno si ostri­háš vlasy alebo bu­deš trá­viť viac ho­dín po­hy­bom, ale ne­bude to pre teba a pre to, že by si to chcela ty. Bude to preto, že si mys­líš, že ťa tvoj par­tner bude viac mi­lo­vať.

Škor­pión:

Bu­deš obe­to­vať dru­hým to, čo by si sama chcela. Dáš im presne to, čo budú chcieť, pre­tože si mys­líš, že len vďaka tomu ťa mi­lujú.

zdroj: unsp­lash.com

Stre­lec:

Stra­tíš pria­te­ľov alebo ro­dinu, na kto­rej ti zá­leží, pre­tože si vy­be­rieš svojho par­tnera. Ne­páči sa ti, keď ho­vo­ria, že tvoj vzťah s ním je to­xický a tak sa na­miesto toho, aby si ich po­čú­vala izo­lu­ješ od nich.

Ko­zo­ro­žec:

Mi­nieš na svojho par­tnera veľa pe­ňazí. Bu­deš mu ku­po­vať drahé dar­čeky, bu­deš s ním ces­to­vať a na konci roka 2018 ti na ban­ko­vom účte ne­zos­tanú tak­mer žiadne pe­niaze.

Vod­nár:

Bu­deš sa do vecí púš­ťať veľmi rýchlo. Bu­deš pre­mýš­ľať nad tým, ako sa od­sťa­ho­vať, ako sa vy­dať, ako sa dať po­te­to­vať a bu­deš na­sle­do­vať svoje srdce s tým, že hlavu bu­deš ig­no­ro­vať.

Ryby:

Na­miesto toho, aby si si za­čala hľa­dať čas aj na pria­te­ľov, bu­deš trá­viť celý svoj čas s oso­bou, ktorú mi­lu­ješ a stane sa ce­lým stre­do­bo­dom ves­míru.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre