Škola sa za­čala a s ňou aj skoré ranné vstá­va­nie, kedy sa mu­síš dať rýchlo do­kopy. Všetky diev­čatá chcú predsa vy­ze­rať po­čas dňa dobre. Di­le­mou bý­vajú najmä vlasy, ktoré ne­mu­síš mať každý deň rov­naké, aj keď ne­máš na ich úp­ravu veľa času. 

You­tu­berka Roxi si vo svo­jom naj­nov­šom vi­deu pri­pra­vila hneď 10 ti­pov na rýchle a štý­lové účesy, ktoré ti ne­za­berú ráno veľa času a pri­tom bu­deš každý deň vy­ze­rať štý­lovo a vždy inak. Tak čo, ktorý účes vy­skú­šaš ako prvý?

Komentáre