Spo­je­nie ori­gi­nál­neho Je­re­myho Scotta, kre­a­tív­neho ria­di­teľa mód­neho domu Mos­chino, a zná­mej značky H&M vy­ús­tila do je­di­neč­nej a hra­vej ko­lek­cie. 

Na pred­sta­ve­nie ko­lek­cie sme sa boli po­zrieť osobne a pri­pra­vili sme pre teba krátku re­por­táž. V nej ok­rem sa­mot­ných lu­xus­ných kús­kov a skve­lej at­mo­sféry náj­deš aj pár zau­jí­ma­vostí o ce­lej ko­lek­cii MOS­CHINO [tv] H&M.

Jed­not­livé kúsky ob­sa­hujú veľa vý­raz­ných, ko­že­ných a zla­tých prv­kov, ktoré pô­so­bia veľmi lu­xusne a žen­sky. Ko­lek­cia je in­špi­ro­vaná bo­ha­tým ar­chí­vom Je­re­myho Scotta, pre kto­rého je ty­pická rôz­no­ro­dosť. Cena jed­not­li­vých kús­kov za­čína už na 19,99 Eurách, preto je do­stupná a vhodná na­ozaj pre každú fas­hi­onis­tku.

Celú ko­lek­ciu hod­no­tíme na vý­bornú a aj my si pôj­deme ur­čite ne­jaký ten kú­sok uchmat­núť. Náj­deš ju už zaj­tra 8. no­vem­bra o 8:00 v pre­dajni v Euro­vei. Na tvo­jom mieste by sme tam rýchlo be­žali, kým sa opäť všetko ne­vyp­redá.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s H&M

Komentáre