Tretí roč­ník Fas­hion Show re­cyk­lo­va­nej módy sa usku­toční už 29. 09. v Ra­fi­nery Gal­lery a pred­staví bo­hatú ko­lek­ciu mo­de­lov vy­ro­be­ných z PVC ma­te­riá­lov. Tvá­rou kam­pane je krásna Vera Wis­te­rová, ktorá ti­tulnú fo­to­gra­fiu fo­tila v ša­tách Zu­zany Ľos Bo­ži­ko­vej, štu­dentky SPŠ Svid­ník.

FB – re­so­nance – eko­ló­gia inak

Am­ba­sá­dor­kou pro­jektu je Babsy Ja­gu­šák He­ri­ba­nová.

Pre­hliadka sa bude niesť v du­chu kon­trastu plas­tov, ktoré zo­ha­vujú prí­rodu a žen­ským pô­va­bom a ele­gan­ciou. Uvi­díte ori­gi­nálne a ná­pa­dité mo­dely vy­ro­bené pri­márne z PVC ma­te­riá­lov v rôz­nych po­do­bách. Do pro­jektu sa za­po­jili re­no­mo­vaní a za­čí­na­júci ná­vrhári spo­ločne s vy­bra­nými štu­den­tami stred­ných a vy­so­kých di­zaj­nér­skych od­bo­rov, ktorí mo­dely vy­ro­bili špe­ciálne pre túto pre­hliadku.

Te­šiť sa mô­žete na mo­dely prie­kop­níčky re­cyk­lo­va­nej módy na Slo­ven­sku Má­rie Štra­ne­ko­vej, ďa­lej Ve­ro­niky Ko­pá­lo­vej, ví­ťazky mi­nu­lo­roč­ných bra­ti­slav­ských mód­nych dní v pro­jekte Nové tváre mód­nej scény.

De­sať ro­kov ak­tívna ná­vrhárka Janka Po­lá­ková rada expe­ri­men­tuje  s ma­te­riálmi a trans­for­muje ich ruč­nou prá­cou. V tvorbe sa snaží sa o do­sia­hnu­tie nad­ča­so­vosti a jed­no­du­chosti. Mar­tinka Ma­re­ková Ku­ipers sa vrá­tila na rodné Slo­ven­sko a bu­duje značku Bar­tinki, oso­bi­tou pre uni­kátne kúsky a li­mi­to­vané edí­cie, vy­uží­va­júc vin­tage a nech­cené ma­te­riály ako zvyšky lá­tok.

re­so­nance.sk

Do pro­jektu sa už dru­hý­krát za­po­jili Vi­vien Ba­bi­cová, ktorá bu­duje svoju značku v rámci Ate­li­éru di­zajnu odevů Uni­ver­zity To­máše Bati ve Zlíně. Pra­cuje s ko­žou a s ma­te­riálmi s po­vr­cho­vou úp­ra­vou, za­pája tiež tech­niku re­za­nia a gra­ví­ro­va­nia la­se­rom. Fran­tiška Ben­ča­ťová, štu­dentka vy­so­kej školy umělecko-průmy­slo­vej v Prahe, Ate­liér tex­til­nej tvorby, je sú­čas­ťou pro­jektu tiež po dru­hý­krát a pre pre­hliadku pri­pra­vila ori­gi­nálny plas­tový mo­del, ktorý v sebe ne­sie sym­bo­liku apo­ka­lypsy spo­je­nej s ha­zard­ným sprá­va­ním člo­veka v prí­rode a ná­vra­tom k pri­mi­tív­nemu a jed­no­du­chému odevu.

Tra­dične sa pri­dali aj štu­denti z SPŠ Svid­ník pod ve­de­ním ria­di­teľa školy Pavla Ole­jára, štu­dentka ŠÚV Jo­sefa Vy­dru Mar­tina Ko­ciá­nová a štu­dentka sú­krom­nej školy di­zajnu Laura Be­z­ú­chová. De­nisa Bi­zo­ňová, ktorá tvorí pod znač­kou Ze­y­dee pri­pra­vila pre pre­hliadku ka­belky a do­pl­nky a nie­len to. Uvi­díte aj zo­pár mo­de­lov, ktoré do­tvo­rila spolu s ná­vrhármi (Mar­tinka Ku­ipers, Laura Be­z­ú­chová) a pre­me­nila tak dro­bučké ple­chov­kové uzá­very na sú­časť odevu.

Pa­leta mo­de­lov je veľmi bo­hatá, máte sa na čo te­šiť. Mo­de­ro­vať bude tra­dične Mi­chal Sabo, ktorý je známy svo­jím eko­lo­gic­kým po­sto­jom aj v móde a veľmi cit­livo vníma kon­cept tohto pro­jektu. Cho­re­o­gra­fiu pri­pra­vuje Jaro Bekr, takže na vás čaká aj dávka ta­neč­ných kre­ácií.

Sty­ling je v ré­žii Stu­dio 22 fas­hion & make up aca­demy.

Vy­brané mo­dely si bu­dete môcť na mieste za­kú­piť v cha­ri­ta­tív­nej ti­chej dražbe, kto­rej vý­ťa­žok v pl­nej výške tra­dične ve­nu­jeme na po­moc ro­di­nám v nú­dzi.

Komentáre