V Juž­nej Kó­rei sa každý rok chová až  2,5 mi­li­óna psov pre „spot­rebu“. Naj­čas­tej­šie si z nich pri­pra­vujú po­lievku „Bo­sin­tang„, ktorá podľa tra­dí­cii po­silní muž­ské li­bido. Je­den z naj­zná­mej­ších tr­hov Gupo v Bu­sane ruší pre­daj mäsa zo psa. Mesto roz­hodlo, že trh za­tvo­ria a po­sta­via miesto neho park pre ve­rej­nosť.

V Ázii je veľmi po­pu­lárny chov psov na spot­rebu. Ve­dia ti z neho pri­pra­viť rôzne po­krmy, me­dzi naj­zná­mej­šie patrí spo­mí­naná po­lievka Bo­sin­tang na zvý­še­nie po­ten­cie u mu­žov. Príde ti to úplne ne­po­cho­pi­teľné, že v nie­kto­rých kra­ji­nách môžu za­bí­jať psov, aby ich po­tom zjedli?

Oby­va­te­lia Juž­nej Kó­rei si z toho ťažkú hlavu ne­ro­bia. Už od pra­dávna kon­zu­mo­vali mäso zo psa. Druhý dô­vod, prečo v tom po­kra­čo­vali aj v sú­čas­nej dobe bolo, že ni­kde ne­bolo kla­si­fi­ko­vané, že príp­rava po­kr­mov zo psa je ne­zá­konná.

zdroj: unsp­lash.com

Časy sa me­nia a ľu­dia za­čali byť čo­raz viac ne­spo­koj­nejší. Do­má­hali sa najmä za­tvo­re­nia veľ­kých tr­hov, kde pre­dá­vajú psie mäso. Nie­ktoré zvie­ratá sú už roz­štvr­tené a pri­pra­vené na pre­daj, iné ča­kajú v kliet­kach na to, kedy na nich po­ten­ciálny ku­pu­júci ukáže prs­tom.

Je­den z naj­zná­mej­ších tr­hov so psím mä­som Gupo v Bu­sane v Juž­nej Kó­rei sa uzat­vára. Miestne úrady sa až s 19 pre­daj­cami mäsa ko­nečne do­hodli na od­chode z trhu. Od júla sa tak stane pre­daj psieho mäsa mi­nu­los­ťou.

Nara Kim, bo­jov­ník za práva psov pre Hu­mane So­ciety In­ter­na­ti­onal po­ve­dal: „Veľmi ví­tame do­hodu, ktorú sme do­siahli, aby sme uzav­reli trh Gupo, ktorý pred­sta­vo­val je­den z naj­väč­ších tr­hov so psími mä­sami v Juž­nej Kó­rei.“

Z trhu na­ko­niec spra­via miesto ur­čené pre od­dych a re­ge­ne­rá­ciu. Mesto tam plá­nuje vy­bu­do­vať ve­rejný park s pod­nikmi a inými za­ria­de­niami, ktoré budú hrať v pros­pech eko­lo­gic­kej a mo­der­nej spo­loč­nosti.

V ce­lej Ázii sa kaž­do­ročne za­bije a kon­zu­muje pri­bližne 30 mi­li­ó­nov psov. Or­ga­ni­zá­cia One Green Pla­net bo­juje za to, aby sa psy ne­za­bí­jali a ani ne­jedli. Preto vy­tvo­rili pe­tí­ciu, ktoré mô­žeš pod­po­riť aj ty. Stačí tvoj hlas, ktorý ho­vorí NIE za­bí­ja­niu psov. 

 

Zdroj: eu.usa­to­day.com, ex­press.co.uk, dai­ly­mail.co.uk, oneg­re­enp­la­net.org

Komentáre