Stále ne­chá­pem, prečo má s týmto spo­loč­nosť tak veľký prob­lém.

Je to na­ozaj až tak ne­ha­nebné?

Pre­tože je­den a je­diný fakt je to, že si pri­dala na fa­ce­book/ins­ta­gram fotku v plav­kách alebo spod­nom prádle. To je celé. Len si ju pri­dala. 

Ne­zna­mená to, že si ľahká žena alebo že si ve­čer pri­vy­rá­baš pol­noč­nými te­le­fo­nátmi.

Zna­mená to len, že si ju pri­dala. Jed­no­du­ché.

Tá fotka ne­zna­mená to, že máš horší cha­rak­ter. Ani to ne­vy­po­vedá nič o tvo­jej po­vahe. Prav­de­po­dobne si len hrdá na svoju po­stavu alebo prog­res, ktorý si uro­bila. Na­ozaj, zlatko, ne­mu­síš sa han­biť ani ob­ha­jo­vať, aké boli tvoje úmysly.

😜 @doll­ma­tova

A post sha­red by Tra­vel ✈️ Ho­tels 🌇Food 🍝 (@bil­li­on­des­ti­na­ti­ons) on

Ak s tým má nie­kto prob­lém, za­pa­mä­taj si, je to jeho prob­lém, je to jeho po­hľad na svet.

Chcela by som však po­ve­dať, aby si si dá­vala po­zor na to, aby ťa to ne­po­hl­tilo. Pre­tože čím viac po­stu­jeme fotky, na kto­rých od­ha­ľu­jeme svoje telo, tým viac nám každý lajk, po­zi­tívny ko­ment či ohlas stúpa do hlavy. A tým ne­mys­lím to, že sa stá­vame na­mys­le­nými, ale to, že sa v nás upev­ňuje po­cit, že náš vý­zor je na­šou ob­rov­skou sú­čas­ťou. 

Že to, ako vy­ze­ráme nás de­fi­nuje. Uka­zuje kto sme.

A to je pro­sím pekne … ho­va­dina.

Môže ťa to ži­viť. Mô­žeš mať veľa fol­lo­we­rov na ins­ta­grame, veľa laj­kov na fa­ce­bo­oku a mô­žeš mať veľké se­ba­ve­do­mie. No ne­do­voľ, aby sa to stalo ce­lým tvo­jim by­tím.

Pre­tože telo je len tvoja sú­časť. Je to obal tvo­jej duše a osob­nosti. A tvoja osob­nosť má ďa­leko viac prv­kov ako tvoje telo. Tak, ako ten tuk na bru­chu ne­ho­vorí o tom, ako radi s te­bou ľu­dia trá­via čas, tak ani tie sval­naté stehná ne­ho­vo­ria o tom, či pri­ná­šaš ra­dosť do ži­vota iným ľu­dom. 

Tiež sa každé ráno ob­ze­rám v zrkadle a ho­vo­rím si, že by to mohlo byť lep­šie, alebo že na túto časť svojho tela som už hrdá.

No po­tom si zase vra­vím, že som viac než len to. Som omnoho viac než to, čo vi­dím.

Pre­tože po­kiaľ to, ako vy­ze­ráš je všetko, čo mô­žeš svetu po­núk­nuť, je to málo. Je to veľmi málo. 

Skús sa te­raz na­ch­víľu za­sta­viť a za­me­rať sa na svoju osob­nosť, po­vahu a vnútro.

Skús to.

Uvi­díš, že ťa to na­plní viac ako ima­gi­nárne lajky na fotke.

In­špi­rá­cia na člá­nok od: ins­ta­gram.com/the­i­i­fym­bro

Komentáre