Ins­ta­gram, fa­ce­book či snap­chat. Rôzne ap­li­ká­cie a „ho­niče“ ega, ktoré nás „nú­tia“ vy­sta­viť svoje nahé telo, svoj skvelý ži­vot bez sta­rostí a náš vý­borný a hlavne úp­rimný vzťah, v kto­rom sa vraj ni­kdy ne­há­dame je prí­kladný pre kaž­dého. Chceme byť „rude“, „bad­girls“, „na­ked“ alebo „drunk„. Je vlastne jedno, koľko se­ba­úcty tým stra­tíme, hlavné je, že sme diev­čatá, ktoré do dneš­nej doby za­pa­dajú. Chyba. Po­viem ti niečo. Ak si mys­líš, že dnes sa len nosí lac­nota a fa­loš­nosť, mys­líš sa. Stále ve­rím, že exis­tujú diev­čatá, ktoré sebe ani dru­hým ne­mu­sia do­ka­zo­vať, aké sú vy­ni­močné.

Je v dneš­nej dobe sku­točne ťažké byť „dob­rým diev­ča­ťom“?

Od­po­veď je nie. Chce to len se­ba­úctu. Vraj ľahké, no mám po­cit, že nie pre každú. Neh­rajme sa na sud­cov a sud­kyne, ktoré od­sú­dia všetko „zlé“. Aby sme to dali na pravú mieru – ni­kto tu ne­ho­vorí o do­ko­na­losti, o ob­čas­nom vý­bor­nom vy­bláz­není al­ko­ho­lom a hlú­pos­ťami. Te­raz tu ho­vo­ríme o nie­čom, na čo sa možno ne­hľadí a čo sa možno ani tak ne­rieši. No je to alar­mu­jú­cej­šie viac, ako ino­kedy pred­tým.

flickr.com

Stále od­po­ve­dám nie na ná­zov tohto článku. Nie je to ťažké. Skús sa nad tým za­mys­lieť, milé dievča. Čo je ťažké na tom byť nor­mál­nym dob­rým diev­ča­ťom, ktoré nie je do­ko­nalé, no uve­do­muje si svoju hod­notu? Áno, sme veľmi ovplyv­ňo­vané. Oča­káva sa od nás vý­borná po­stava hodná laj­kov na Ins­ta­grame, oča­káva sa, že bu­deme bru­tálne cool, fa­ded, sexi, hot, drunk a nad ve­cou. Je to však šťastná voľba? Toto je, čo ťa robí šťast­nou? Svet, ktorý ti dik­tuje pra­vidlá a pod­mienky, a ak ich ne­spl­níš, si len ďal­šie „out“ dievča? Byť nor­málna a dobrá ne­zna­mená nič ne­za­žiť, ne­opiť sa, ne­faj­čiť či ne­mať pria­te­ľov. Je to istá hod­nota žen­skej, ktorá vie svoje hra­nice. Ktorá po­zná svoje zá­sady, je v po­hode a váži si samú seba a dru­hých. Re­špek­tuje ná­zory dru­hých, no v pr­vom rade sa snaží po­čú­vať samú seba.

Ve­rím, že stále tvoju krásu ne­ur­čujú len lajky na fa­ce­bo­oku či ins­ta­grame.

Ve­rím, že si svo­jich pria­te­ľov ne­vy­be­ráš podľa po­čtu fol­lo­we­rov.

Ve­rím, že aj ty si od­po­ve­dala na zá­kladnú otázku tohto článku „Nie“.

Komentáre