Čo si ob­liecť na seba? Aký make-up zvo­liť? Pri­stú­piť na sex na pr­vom rande? Toto sú večné di­lemy žien. Máme sa teda strá­niť a ne­chať jeho uro­biť prvý krok alebo sa ne­mu­síme báť a byť akčné?

Ži­jeme v dobe, kedy sú ženy rovné mu­žom. Či už ide o pla­te­nie, po­zý­va­nie na rande alebo do­konca aj žia­dosť o ruku. Preto sme sa pý­tali mu­žov na ich ná­zor či je v po­riadku, keď žena pri­kývne alebo sama ini­ciuje sex na pr­vom rande. Ne­za­budli sme však ja na ná­zor od sa­mot­ných žien.

Faux pas

Exis­tuje mnoho ná­zo­rov, no naj­viac sk­lo­ňo­vaný je tento. Za­budni na to hneď ako ti to prejde mys­ľou. Správne to vy­sti­hol Fi­lip od­po­ve­ďou na otázku – Dať alebo ne­dať na pr­vom rande? “ Ne­dať, lebo keď baba dá cha­la­novi hneď, je pre neho is­tým spô­so­bom dosť ľahká žena, keďže si mys­lím, že ju bude brať tak, že keď ona pôjde s nie­kym von zaj­tra alebo o dva dni, tak dá aj jemu.“ A na zá­ver do­dáva: „Keď baba dá hneď, tak nie je pre toho cha­lana taká vý­ni­močná ako taká,pre ktorú sa musí viac sna­žiť. Au­to­ma­ticky také diev­čatá sú  vždy lep­šie ako také, čo im to je úplne jedno.“

Si­tu­ácia roz­ho­duje

„Ve­ľa­krát sa stane, že sa do­sta­neme do si­tu­ácie, kedy nás nie­kto tak pri­ťa­huje až tomu ne­do­ká­žeme za­brá­niť. Is­kra a ener­gia me­dzi dvoma oso­bami roz­ho­duje. A ak to v danú chvíľu tak sku­točne cí­tia prečo nie? Av­šak treba stáť no­hami pevne na zemi a nie lie­tať v ob­la­koch. Preto si treba dva­krát ro­zmys­lieť či to stojí za to,“ po­ve­dal Mi­lan ne­stranne. My si mys­líme to isté, prečo sa via­zať na ne­jaké mó­resy, ak v tej chvíli tú­žime len po tej jed­nej veci.

Čo na to ženy?

Aby sme sa na túto prob­le­ma­tiku ne­po­ze­rali len z muž­skej per­spek­tívy máme pre teba aj zo­pár vý­po­vedí žien, ktoré majú tiež k tomu čo po­ve­dať. Ako na­prí­klad Zu­zana: „Ja som člo­vek, ktorý sa riadi pre­dov­šet­kým po­citmi a nie ne­ja­kými ná­vodmi “vtedy nie a po­tom áno “, takže ak by bola me­dzu nami ener­gia ne­rie­šila by som, že je to prvé rande a išla by som do toho, ak by k tomu došlo.“

Komentáre