Módne ma­niačky a ma­niaci sa doč­kali, naj­sláv­nejší ma­ga­zín Vo­gue bude už od leta vy­chá­dzať aj na Slo­ven­sku. O vstupe na slo­ven­ský, ako aj český trh sa dis­ku­tuje už po­riadne dlho. Lo­ka­li­zo­vané vy­da­nie ča­so­pisu má po­núk­nuť pries­tor na­šim umel­com a uspo­ko­jiť do­pyt po lu­xus­nej móde a umení

Aj na­priek ná­stupu tech­niky je nie­koľko iko­nic­kých ma­ga­zí­nov, ktoré si svoje miesto na trhu dr­žia celé roky. Na­prí­klad li­fes­ty­lové Rol­ling Stone, Cos­mo­po­li­tan či Bill­bo­ard ma­ga­zine a sa­moz­rejme aj Vo­gue. Práve ten po­sledný po nie­koľ­kých ro­koch vy­jed­ná­va­nia ko­nečne za­čne v lo­ka­li­zo­va­nej ver­zii vy­chá­dzať aj na Slo­ven­sku a v Če­chách. Do­má­cim umel­com sa tak ot­vára nová, mi­mo­riadne lá­kavá mož­nosť pre­zen­to­vať sa pro­stred­níc­tvom sve­tovo zná­mej plat­formy.

Li­cen­ciu u nás od Condé Nast In­ter­na­ti­onal zís­kala spo­loč­nosť V24 Me­dia, za kto­rou stojí pod­ni­ka­teľ spo­jený s ča­so­pi­som ELLE, Fab­rice Biundo a slo­ven­ská pod­ni­ka­teľka Mi­cha­ela Se­e­wald. Tá po­pi­suje vstup „mód­nej Bib­lie“ na náš trh pre české Hos­po­dá­řské no­viny takto„Lu­xusný módny a ume­lecký trh v oboch kra­ji­nách v po­sled­ných de­sať­ro­čiach ras­tie spolu s HDP, ras­tú­cimi príj­mami a sil­ným do­má­cim a me­dzi­ná­rod­ným do­py­tom pri­ťa­huje tiež lu­xus­ných in­ze­ren­tov.“

Spo­loč­nosť pri­znala, že jej trvalo ne­jaký čas, než Vo­gue na náš trh do­stala a pre­sved­čila vy­da­va­teľ­stvo Condé Nast In­ter­na­ti­onal, že sme to pravé ore­chové. Cenu i zlo­žitý spô­sob zís­ka­va­nia li­cen­cie (ktorá bude mi­mo­cho­dom platná 10 ro­kov) si obe strany ob­chodu ne­chá­vajú pre seba a už te­raz je jasné, že udr­žať pré­mi­ový ob­sah pro­duktu aj lu­xus­ných in­ze­ren­tov bude ťažké.

Pô­vodne ame­rický ča­so­pis za­čal vy­chá­dzať už v roku 1892 ako týž­den­ník ur­čený vyš­šej spo­loč­nosti. Od za­čiatku v ob­sahu klá­dol dô­raz na ume­nie a módu, ne­skôr aj pô­so­bivú fo­to­gra­fiu a spá­ja­nie s ce­leb­ri­tami. Na ti­tul­kách sa pra­vi­delne ob­ja­vujú tie naj­väč­šie hviezdy kul­túr­neho sveta a vy­da­va­teľ Condé Nast (Vo­gue vlastní od roku 1909) sa vo svo­jom port­fó­liu môže po­chvá­liť aj mno­hými ďal­šími zná­mymi „plát­kami“ – GQ, The New Yor­ker alebo Va­nity Fair.

Podľa in­for­má­cií Hos­po­dá­řs­kých no­vin by sa cena jed­ného vý­tlačku mala po­hy­bo­vať na 120 – 150 CZK (cca 4,70 – 5 eur), čo je omnoho viac než u do­má­cej kon­ku­ren­cie, no V24 Me­dia aj tak verí, že sa pre­dajú ti­sícky vý­tlač­kov me­sačne aj na­priek tomu, že vek tla­čo­vých mé­dií je na ústupe. Takže v au­guste sme na prvé číslo mi­mo­riadne zve­daví.

Komentáre