Plá­nu­jete za­čať nový cvi­čebný re­žim? Možno si chcete vy­tvo­riť roz­vrh, ktoré vám po­skytne ma­xi­málny prí­nos. Roz­ho­du­jete sa či cvi­čiť ráno alebo ve­čer? Ak áno, po­skyt­neme vám zo­pár in­for­má­cií, ktoré vám po­môžu roz­hod­núť sa, či sa pus­tiť do ran­ného alebo ve­čer­ného prog­ramu.

 

Vý­hody cvi­če­nia v ran­ných ho­di­nách

Štú­dia pre­uká­zala, že cvi­če­nie v ran­ných ho­di­nách je naj­lep­šie pre zní­že­nie krv­ného tlaku a zlep­še­nie spánku. Dr. Scott Col­lier z Ap­pa­la­chian State Uni­ver­sity sa za­me­ral na vplyv, ktorý má cvi­če­nie na krvný tlak. Spolu s asis­tentmi vý­skumu Kim­berly Fairb­rot­her a Ben Car­tner, Col­lier sle­do­val výšku krv­ného tlaku a schémy spánku sku­piny ľudí vo veku me­dzi 40-60 ro­kov. Títo je­dinci pod­stú­pili pri­me­rané cvi­če­nie tri­krát týž­denne po dobu ne­pretr­ži­tých 30 mi­nút. Cvi­čili v troch rôz­nych ča­soch po­čas dňa: o sied­mej ho­dine ráno, o jed­nej po­po­ludní a o sied­mej ho­dine ve­čer.

 

Vý­sledky

 Všetci účast­níci, ktorí sa zú­čast­nili cvi­čení v do­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách mali zní­žený krvný tlak o 10%. Tento po­kles krv­ného tlaku trval po celý deň. V noci títo jed­not­livci spali dl­h­šie, mal lepší spán­kový cyk­lus, a krvný tlak im kle­sol o 25%.

Col­lier re­por­to­val, “na naše prek­va­pe­nie, cvi­če­nie o sied­mej ho­dine ráno bolo lep­šie, čo sa týka zní­že­nia krv­ného tlaku po­čas dňa a väč­šieho úžitku zo spánku, než pri cvi­čení o sied­mej ho­dine ve­čer, a za­zna­me­nalo sa zlep­še­nie krv­ného tlaku a spánku po cvi­čení vy­ko­na­nom o jed­nej ho­dine po­obede.” “Za­tiaľ ne­po­známe fy­zi­olo­gické me­cha­nizmy, ktoré vedú k týmto zme­nám, ale vieme, že ak po­tre­bu­jete zní­žiť krvný tlak a zvý­šiť kva­litu vášho spánku, siedma ho­dina ranná je naj­lep­ším ča­som na cvi­če­nie.”

Takže, ak ste osoba s ri­zi­kom srd­co­vých ocho­rení alebo tr­píte vy­so­kým krv­ným tla­kom alebo po­ru­chami spánku, ranné cvi­če­nia môžu byť pre vás naj­lep­šie. Av­šak, exis­tujú rôzne vý­hody, ktoré možno zís­kať z re­žimu ve­čer­ného cvi­če­nia.tumblr_mdd6kstA1D1rix680o1_500foto: tum­blr

Vý­hody cvi­če­nia po práci

Štú­dia vy­ko­naná v Cen­tre kli­nic­kých vý­sku­mov Uni­ver­zity Chi­cago zis­tila, že je­dinci, ktorí sa po­die­ľali na cvi­čení po práci do­siahli vyšší stu­peň te­les­nej zdat­nosti a kon­dí­cie než ľu­dia, ktorí cvi­čili v do­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách. Štú­dia za­hŕňala odo­bra­tie vzo­riek krvi od 40 zdra­vých mu­žov vo veku me­dzi 20-30 ro­kov. Muži boli roz­de­lení do pia­tich sku­pín. Štyri tímy si pre­šli in­ten­zív­nym cvi­čeb­ným re­ži­mom v do­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách, po­po­ludní alebo ve­čer. Piata sku­pina ne­cvi­čila vô­bec. Vý­skum­níci odo­brali vzorky krvi od kaž­dého z účast­ní­kov, aby vi­deli ich hod­noty z dvoch en­dok­rin­ných hor­mó­nov kor­ti­zolu a ty­re­ot­ro­pínu.


Vý­sledky

Bolo zis­tené, že hod­noty oboch týchto hor­mó­nov na­rástli do naj­vyš­šieho roz­sahu u mu­žov, ktorí cvi­čili buď ve­čer alebo ne­skoro v noci. Bolo tiež zis­tené, že u rov­na­kej sku­piny mu­žov došlo k po­klesu ich hla­diny glu­kózy. Dr. Or­feu Bux­ton, ve­dúci vý­skum­ník, po­ve­dal: “Sú to znaky, že váš me­ta­bo­liz­mus sa dobre pris­pô­so­buje na pra­vi­delné cvi­če­nie a možno je lep­šie cvi­čiť po práci, než hneď z rána.”


Zá­ver

John Tro­wer, tech­nický ria­di­teľ UK At­hle­tics, po­ve­dal, že vr­cho­loví špor­tovci zvy­čajne vy­ko­ná­vajú tech­nické cvi­če­nie ráno a tvrdý tré­ning me­dzi štvr­tou a šies­tou ho­di­nou ve­čer. Av­šak, po­zna­me­nal, že ta­kýto re­žim ne­vy­ho­vuje kaž­dému. “Nie­ktorí sú ranné vtá­čatká a iní môžu mať viac ener­gie vo ve­čer­ných ho­di­nách. Je to osobná voľba.”

Takže, ak sa sna­žíte zis­tiť, kam vo va­šom na­bi­tom roz­vrhu práce vsu­núť cvi­če­nie, možno je dobré za­me­rať sa najprv na svoje ciele. Ak chcete zlep­šiť zdra­vie svojho srdca a zís­kať lepší spá­nok, ranné cvi­če­nie je vaša cesta. Av­šak, ak chcete zvý­šiť svoju fy­zickú kon­dí­ciu a zní­žiť ri­ziko cho­roby spo­je­nej so zvý­še­nou hla­di­nou glu­kózy, ako je cuk­rovka, ve­černé cvi­če­nie bude va­šou naj­lep­šou voľ­bou.

 

foto: tum­blr

zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/co-lep­sie-ranne-ve­cerne-cvi­ce­nie

Komentáre