Koľ­ko­krát si si už po­ve­dala, že deň za­čneš zdra­vými ra­ňaj­kami? A po­tom si za­spala, po­náh­lala sa do školy a na­ko­niec si sa na­jedla až na obed?

Alebo to as­poň u mňa skon­čilo pra­vi­del­nou za­stáv­kou v Bille, kde som si brala vždy tie ich fa­rebné šišky a k tomu často aj ne­jakú tú Colu na pre­bra­tie.

Všade sa kričí, že ra­ňajky sú naj­dô­le­ži­tej­šie jedlo dňa. Tak čo je lep­šie pre naše zdra­vie? Dve sladké šišky alebo žiadne ra­ňajky?

Od­po­veď ne­exis­tuje

Na prvý po­hľad sa zdá, že vy­ne­chať šišky môže byť lep­šie rie­še­nie. No keď pre­sko­číme ra­ňajky, po pre­hla­do­va­nej noci ne­na­kop­neme me­ta­bo­liz­mus a naše telo ne­fun­guje správ­nym spô­so­bom. Je lep­šie zjesť čo­koľ­vek, aj keby to malo byť ne­zdravé. Jed­no­du­cho po­tre­bu­ješ pa­livo.

elite-daily-Everything-Bagelfoto: eli­te­daily

Ale..

Druhá sku­pina ľudí tvrdí, že šišky (alebo čo­koľ­vek ne­zdravé) na ra­ňajky sú hlú­posť a po­kiaľ ide o vý­rok, že „ra­ňajky sú naj­dô­le­ži­tej­šie jedlo dňa“, ne­musí to byť tak úplne pravda.

Ak si po­čula o pre­ru­šo­va­nom hla­do­vaní, pri správ­nom prí­stupe môže viesť k mno­hým zdra­vot­ným be­ne­fi­tom a rých­lej­šiemu úbytku tuku. Nie je však pre kaž­dého.

Iní zase tvr­dia, že ak vy­ne­cháš ra­ňajky, s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zre­du­ku­ješ po­čet ka­ló­rií a prab­de­po­dobne schud­neš. (ne­platí, ak si dáš na obed vy­prá­žaný re­zeň a tri zá­kusky)

Tak čo mám teda ro­biť?

Pri­prav sa. Ne­mu­síme sa hrať na to, že ni­kto z nás ni­kdy ne­zaspí a že kto chce niečo do­ká­zať, ten musí pra­vi­delne vstá­vať o 6 ráno bez vý­nimky. Práve preto maj vždy v zá­sobe as­poň mandle alebo oriešky, kto­rými sa za­sý­tiš, ak ne­stí­haš. Skve­lou al­ter­na­tí­vou je na­prí­klad ara­ši­dové maslo.

To sú snacky, ktoré sú vý­živné a budú mať aj po­zi­tívny vplyv na tvoje mys­le­nie.

elite-daily-waffles-800x400foto: eli­te­daily

Alebo..

Dať si šišku raz za čas, keď máš po­cit, že to bez nej ne­pôjde, to je zne­si­teľné. No ak to do­ká­žeš vy­dr­žať až do obeda, vy­drž. Aj vy­ne­cha­nie ra­ňa­jok má svoje be­ne­fity, hoci teda pra­vi­delné zdravé ra­ňajky sú to naj­lep­šie, čo mô­žeš uro­biť pre svoje zdra­vie.

zdroj: gre­a­tist.com, ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre