Ak sa po­va­žu­ješ za váž­nej­šieho bežca, možno si pri­klo­nený k jed­nej strane: rých­losť alebo vzdia­le­nosť. Možno si schopný pred­be­hnúť kaž­dého na dráhe alebo máš od­be­hnuté také množ­stvo ki­lo­met­rov, že to ani ne­vieš spo­čí­tať. Alebo si úplne nový v be­haní a jed­no­du­cho si ne­vieš po­ra­diť pri zo­sta­vo­vaní svojho be­žec­kého plánu.

Ale stále je tu ne­zod­po­ve­daná otázka, ktorá mož­nosť je lep­šia: be­hať rých­lej­šie alebo dl­h­šie? Be­žecký expert Danny Mac­key, fy­zi­ológ a bio­me­cha­nik, zis­ťo­val, či je lep­šie svoj čas na dráhe ve­no­vať rých­losti alebo dĺžke. Jeho od­po­veď? Ak pri­pra­vu­ješ svoje telo na dlhé pre­teky alebo rých­lostné pre­teky, tvoj tré­ning by mal byť pris­pô­so­bený na túto uda­losť. Ale ak si oby­čajný, tzv. re­kre­ačný be­žec a pre­be­hnuté ki­lo­metre sú pre teba len do­sia­hnu­tie osob­ných cie­ľov, Mac­ke­yho rada ťa na­sme­ruje, kam má sme­ro­vať tvoje úsi­lie.

800x400-woman-running-outside-winter

eli­te­daily.com

Rýchla od­po­veď:

Proste skom­bi­nuj oba spô­soby. Va­ria­bi­lita je kľúč.

Keď be­háš 5-6 krát za týž­deň, po­tre­bu­ješ dlhý, po­malý beh aby sa tvoje telo stí­halo zo­ta­vo­vať. Keď be­žíš rých­lej­šie, bú­raš všetky me­ta­bo­lické le­vely, čo zna­mená, že v da­nom mo­mente vy­uží­vaš všetku ener­giu bez roz­dielu či si za­čia­toč­ník alebo po­kro­čilý. Naše telo nie je stvo­rené s vy­pí­načmi. Ne­máme žiadne vy­pnúť, za­pnúť. A ak be­žíš rých­lej­šie, po­u­ží­vaš všetko. Dô­sle­dok teda je, že buď sa z tohto „šoku“ zo­ta­víš, alebo si ub­lí­žiš. Ak be­háš pri­bližne tri krát za týž­deň, os­tatné dni môžu fun­go­vať práve ako zo­ta­vu­júce dni a mô­žeš si do­vo­liť zvy­šo­vať rých­losť.

Ale! Ak bu­deš be­hať stále iba po­maly a na dlhé trate, tiež to nie je vý­hra. Pri ta­komto behu ob­me­dzu­ješ tie hod­noty in­ten­zity svojho tela, ktoré ti do­vo­ľujú vy­ťa­žiť z cvi­če­nia čo naj­viac a do­siah­nuť z neho ne­jaký úži­tok. Je to sa­moz­rejme lep­šie ako žiadne cvi­če­nie, ale tvoje spa­ľo­vače tu­kov sa ti za to ča­som veľmi ne­po­ďa­kujú.

Čo  na to ho­vorí veda?

Be­hať stále iba dlho a po­maly ne­spa­ľuje tuky až tak efek­tívne. Jed­ným z dô­vo­dov je, že ne­spa­ľu­jeme sa­cha­ridy. Keď be­háš po­mal­šie, ener­ge­tická ná­roč­nosť je niž­šia a tvoje telo sa pre­dov­šet­kým bude spo­lie­hať, že celé cvi­če­nie ria­dia tuky. Veľmi ne­pou­ží­vame sa­cha­ridy, pre­tože ne­pot­re­bu­jeme až tak veľa ener­gie. Sa­cha­ridy na­štar­tujú svoju čin­nosť až pri vyš­šej in­ten­zite, takže keď pri­dáš na tempe, telo za­čína ok­rem tu­kov vy­uží­vať aj sa­cha­ridy, z čoho vy­plýva, že je uži­toč­nej­šie be­hať rých­lej­šie. Tiež zvy­šo­va­nie rých­losti  kla­die veľký dô­raz na naše svaly, čo je pre naše telo dobrý druh stresu, ktorý pod­po­ruje naše svals­tvo. A v ne­po­sled­nom rade sa spa­ľuje viac ka­ló­rií.

Ale po­čkaj na mo­ment! Stále je tu dô­vod, pre ktorý sa ne­o­platí be­hať stále na ma­xi­mum. Mac­key ho­vorí, že aj keď tré­nuje profi-at­lé­tov, stále je dô­le­žitý čas zo­ta­vo­va­nia me­dzi be­hom. Teda ak chceš be­hať rýchlo, je dô­le­žitý čas od­dy­chu, inak sa často stá­vajú vážne zra­ne­nia, ktoré môžu mať trvalý ná­sle­dok.

Preto ak sa roz­ho­du­ješ be­hať čas­tej­šie, je veľmi dô­le­žité zo­sta­viť si plán na be­ha­nie, v kto­rom bu­deš strie­dať in­ten­zitu a vzdia­le­nosť.

Komentáre