Vo vzťahu sme ne­pou­či­teľné. My ženy. Do vzťa­hov sa ča­sto­krát púš­ťame bez­hlavo a bez uva­žo­va­nia, či je to na­ozaj hod­notné a po­trebné pre náš ži­vot. Ne­skôr sme skla­mané, roz­bité a vy­čí­tame si, že sme mali uva­žo­vať roz­umom, nie do toho za­ťa­ho­vať srdce.

Áno, po­čú­vame srdce. 

Srdce nás ča­sto­krát sklame, no to je v po­riadku. Som ná­zoru, že by sme mali po­u­ží­vať čas­tej­šie srdce, ako rozum, no všetko má svoje hra­nice. Spo­meň si, kedy si na­po­sledy upred­nost­nila svoj rozum, na­miesto svojho srdca. Bolo to správne roz­hod­nu­tie? Ne­ľu­to­vala si ne­skôr?

Sama za seba mô­žem po­ve­dať, že ra­ci­onálne roz­hod­nu­tia sú skvelé, po­kiaľ vieš, že by ťa srdce zra­dilo. Áno, treba skú­šať nové veci, treba sa chy­tiť prí­le­ži­tosti v láske a za­žiť ju, no nie vždy to môže byť pre teba dobré.

zdroj: unsp­lash.com

Keď je on prvá vec, ktorú chceš, ale po­sledná, ktorú po­tre­bu­ješ, tak je to ná­zor roz­umu. Srdce mo­men­tálne stag­nuje, vidí ho len ako do­ko­na­lého je­dinca, ktorý ti môže za­ru­čiť šťastný ži­vot po jeho boku. No ak viac roz­mýš­ľaš, či je to správne a či je to sku­točne pre teba vhodné, je to na­ozaj zna­me­nie a rozum ťa chce za­chrá­niť.

Riaďme sa srd­com.

Vzťah, kedy ti väč­ši­nou rozum ho­vorí nie, je na­ozaj to­xický.

Nie­kedy ig­no­ru­jeme in­štinkty, pre­tože vi­díme všetko nád­herné a je­di­nečné. Tvoje roz­hod­nu­tia v tomto prí­pade sú ira­ci­onálne, dy­na­mické a bez­du­ché.

Sta­ráš sa až prí­liš a ideš cez všetky možné pre­kážky.

Všetko je pre teba ľahké, nič ťa ne­za­staví a nič ťa v pod­state ne­zau­jíma.

Chceš byť len s ním.

Je jedno, aké chyby má. Je do­ko­nalý.

Ak­cep­tu­ješ aj to, čo si ne­za­slú­žiš. No ty si za­slú­žiš oveľa viac.

Ak je on to je­diné, čo chceš, má nad te­bou kon­trolu. 

zdroj: Pe­xels.com

Ver mi, že vzťah s týmto mu­žom je to­xický. Nik nad te­bou ne­môže mať kon­trolu a nik by ťa ne­mal ovplyv­ňo­vať. Áno, láska robí divy, ale láska je bez­pod­mie­nečná, ne­súdi a to, že mi­lu­ješ, ne­zna­mená, že ideš do ira­ci­onál­nych roz­hod­nutí a do is­tého druhu seba po­ško­dzo­va­nia.

Keď si za­mi­lo­vaná, už niet cesty späť, no roz­hodni sa správne, komu odo­vzdáš svoje srdce. Viem, že vtedy je na­ozaj ťažké roz­mýš­ľať, no tvoj rozum ne­klame, po­kiaľ srdce vidí len do­ko­na­losť.

Keď je on je­diná vec, ktorú chceš, ale po­sledná vec, ktorú po­tre­bu­ješ, za­mysli sa. Nad svo­jím ži­vo­tom. Nad se­bou. Nech­cem, aby ti to ub­lí­žilo. Nech­cem, aby si tr­pela zby­točne a aby si od­chá­dzala zo vzťahy roz­bitá a za­vr­hla mu­žov.

Keď je on je­diná vec, ktorú chceš, ale po­sledná vec, ktorú po­tre­bu­ješ, zničí ťa.

Keď je on je­diná vec, ktorú chceš, ale po­sledná vec, ktorú po­tre­bu­ješ, vy­čerpá ťa.

Nie­kedy po­čú­vať srdce ne­stačí. Nie­kedy sa mu­síme ria­diť roz­umom. Aby sme boli v ko­neč­nom dô­sledku šťastné.