Prečo som ukon­čila na oko krásny ka­ma­rát­sky vzťah? 

Smiali sme sa, spie­vali a tan­co­vali na tie naj­väč­šie hity z 90.ro­kov, uží­vali sme si ten mo­ment na­plno. Mys­lela som si, že naj­hor­šie, čo sa môže stať bude moje meš­ka­nie do­mov. Kiežby to tak bolo, pár mi­nú­tové meš­ka­nie by mi ne­ub­li­žo­valo viac než 7 me­sia­cov. Pri tom, ako nám hrala moja ob­ľú­bená skladba som pri­vrela oči, uvoľ­nila sa. Bum! Po­boz­kal ma. Spl­nil sa mi môj tajný sen. Cí­tila som to, čomu sa ho­vorí „mo­tý­liky v brušku“ vážne to bolo tak skvelé. Vtedy v tú se­kundu to bolo do­ko­nalé.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Lá­kalo ma to za­žiť znova a znova. Chcela som ve­dieť, či bu­dem znova cí­tiť to isté. A áno cí­tila som. Ale čo s tým ak to on tak ne­cí­til? Takto sa to na­ba­ľo­valo…a na­ko­niec som už mala pred očami našu bu­dúc­nosť. Ale prob­lém bol, že pre neho som bola stále len skvelá ka­ma­rátka. V mo­jich očiach bol princ na bie­lom koni.

Prečo som niečo také krásne ukon­čila?

Ča­som som úplne stra­tila samú seba. Sna­žila som sa byť za kaž­dých okol­ností do­ko­nalá. Bála som sa, že ak by ma vi­del ne­up­ra­venú zna­me­nalo by to ko­niec toho, čo vlastne bolo iba v mo­jej hlave. (ty­pické pre nás krehké stvo­re­nia je do­mýš­ľa­vosť) Pred­tým, teda…pred na­ším pr­vým boz­kom mi bolo jedno či mám vče­raj­šiu špi­rálu pod okom alebo nie, bežne sme sa stre­tá­vali ráno, kedy som vy­ze­rala na­ozaj ka­ta­stro­fálne.

Ale te­raz to už bolo iné. Už som ne­bola taká spon­tánna , za­čala som sa kon­tro­lo­vať…čo ro­bím , čo ho­vo­rím a hlavne ako to ho­vo­rím. Pre­šlo pár me­sia­cov a ja som sa zme­nila. Už som ne­bola tak vtipná a spon­tánna. Stra­tila som samú seba. Stala som sa zá­vislá od mo­bilu, lebo som ča­kala, kedy mi ko­nečne na­píše. Ve­no­vala som mu vše­tok svoj voľný čas. A ka­ma­rát­kam som na­ho­vá­rala ako sa mám skvelo, nie­ktoré tomu ve­rili, iné nie. Mu­sela som to už ukon­čiť, po­maly som za­bú­dala na svoje hod­noty, po­maly ale iste som sa zme­nila na nie­koho, kým som ni­kdy ne­bola.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Čo ma to na­učilo?

Naj­lep­šie bude , ak bu­dem sama se­bou. Hoci mám mi­lión chýb. Tak ako každý. Mu­sím si váži to, aká som. A ne­me­niť sa kvôli nie­komu. Veď práve ja, som tá, ktorú ON po­boz­kal. Ak by som ne­bola taká skvelá ne­uro­bil by to, však?

Niečo na ko­niec.

Kráska, ni­kdy ne­strať samú seba, si skvelá a krásna práve taká, aká si. Ni­kto ti ne­stojí za to, aby si stra­tila samú seba, aj keď len na oka­mih.

 

Vieš, my ľu­dia, sme predsa naj­do­ko­na­lej­šími tvormi tohto sveta…
Ne­mám pravdu?

Komentáre